Απόρρητο Επικοινωνιών - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Απόρρητο Επικοινωνιών - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Απόρρητο Επικοινωνιών - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Απόρρητο Επικοινωνιών - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Nova Εξυπηρέτηση Πελατών / Ασφάλεια

Απόρρητο Επικοινωνιών - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Η NOVA λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του συνδρομητή και για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που έχει δηλώσει στην σύμβαση παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών προς την NOVA σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία, τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ και την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Πολιτική Ασφαλείας) που τηρεί. Η NOVA δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από το σχετικό θεσμικό η/και κανονιστικό πλαίσιο.

2. Η NOVA ουδεμία ευθύνη φέρει για (α) την γνησιότητα, ακρίβεια, εμπιστευτικότητα, τον θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων (data) που ο συνδρομητής λαμβάνει ή αποστέλλει σε τρίτους ή αποθηκεύει μέσω της πρόσβασής του στο δίκτυό της, (β) την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία ενδεχομένως υποστεί ο συνδρομητής από την πρόσβασή του στο Διαδίκτυο, και (γ) για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των Συνδρομητών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες (data) που διακινούνται μέσω του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου.

3. Η NOVA δηλώνει και ο συνδρομητής αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τη NOVA και αφορούν τον συνδρομητή θα χρησιμοποιηθούν για την ομαλή εκτέλεση, παρακολούθηση και προστασία των συναλλαγών της κατά την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, και, εφόσον ο συνδρομητής έχει ήδη παράσχει τη συγκατάθεσή του, για την ενημέρωσή του σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Αποδέκτες των δεδομένων είναι η NOVA, οι εταιρείες του Ομίλου NOVA και το υπαλληλικό προσωπικό τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εμπορικοί συνεργάτες αυτών που μεσολαβούν για λογαριασμό των ανωτέρω στο πλαίσιο εκτέλεσης και εξ αφορμής της μεταξύ της NOVA και του συνδρομητή σύμβασης παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο η NOVA υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα προσωπικά στοιχεία του συνδρομητή, βάσει προηγούμενης ενημέρωσης ή/και συγκατάθεσης του συνδρομητή, νόμου ή δικαστικής απόφασης.

4. Τα δεδομένα κίνησης που υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται από τη NOVA με την λήξη της επικοινωνίας καταστρέφονται ή καθίστανται ανώνυμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3917/2011 για την διατήρηση δεδομένων (ΦΕΚ Α’ 22) και των παραγράφων 2 έως 6 του άρθρου 6 του ν. 3471/2006, όπως ισχύει. Ειδικότερα, η NOVA ενημερώνει τον συνδρομητή και ο συνδρομητής αποδέχεται ότι επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα κίνησης και θέσης που αφορούν τον συνδρομητή για το σκοπό της χρέωσης του συνδρομητή και την πληρωμή των διασυνδέσεων ή/και λογαριασμών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της επικοινωνίας, εκτός και αν αμφισβητήθηκε ο λογαριασμός ή δεν εξοφλήθηκε, οπότε και τα δεδομένα τηρούνται μέχρι την αμετάκλητη επίλυση της διαφοράς. Επιπλέον, η NOVA ενημερώνει τον συνδρομητή και ο συνδρομητής αποδέχεται ότι στα πλαίσια διασύνδεσης του δικτύου της με τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα άλλων φορέων για την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης, η NOVA διαβιβάζει στους φορείς παροχής δημοσίου δικτύου ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεδομένα κίνησης των συνδρομητών της ακόμη και αν έχει ζητηθεί από αυτούς η μη αναγραφή της ταυτότητας της καλούσας γραμμής (απόκρυψη αριθμού) για το σκοπό της χρέωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η NOVA ενημερώνει τον συνδρομητή και ο συνδρομητής αποδέχεται ότι διαβιβάζει σε συνεργαζόμενες με αυτή Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών και Δικηγορικά Γραφεία ή/και Δικηγορικές Εταιρείες, τα αναγκαία δεδομένα κίνησης και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην μεταξύ της NOVA και του συνδρομητή σύμβαση παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών με αποκλειστικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση του συνδρομητή για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και την εξώδικη ή δικαστική είσπραξη των ανεξόφλητων λογαριασμών. Η NOVA ενημερώνει τον συνδρομητή και ο συνδρομητής αποδέχεται ρητά ότι διαβιβάζει τα δηλωθέντα από τον συνδρομητή προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, σταθερό/κινητό τηλέφωνο), προς τον Υπόχρεο Πάροχο (ΟΤΕ) αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της αρχικής ενεργοποίησης της επιλεγείσας υπηρεσίας ή/και της επίλυσης βλαβών κατά την παροχή της υπηρεσίας στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ της NOVA και του συνδρομητή σύμβασης παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών.

5. Η NOVA συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του συνδρομητή για το σκοπό ενημέρωσης και αποστολής διαφημιστικού / ενημερωτικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της NOVA και των εταιρειών του Ομίλου NOVA με οποιοδήποτε μέσο έντυπης ή/και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, εκτός και αν ο συνδρομητής δηλώσει ρητά στη NOVA με την υπογραφή της παρούσας αλλά και οποτεδήποτε με σχετική έγγραφη δήλωσή του προς τη NOVA την αντίρρησή του για την επεξεργασία των δεδομένων του για το σκοπό αυτό. Τα στοιχεία αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός και αν ο συνδρομητής δηλώσει ρητά την συγκατάθεσή του. Ο συνδρομητής αποδέχεται με την παρούσα, εκτός και αν δηλώσει ρητά την αντίρρησή του κατά τα ανωτέρω, να λαμβάνει ενημερώσεις από τη NOVA ατελώς με κλήσεις προς τις τηλεφωνικές συνδέσεις υπηρεσίας, με sms μηνύματα (στο κινητό που έχει δηλώσει στη NOVA), με e-mail ή έντυπα και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο για υπάρχουσες ή νέες υπηρεσίες, πληροφορίες, προσφορές ή/και δώρα σε προϊόντα και υπηρεσίες της NOVA ή/και των εταιρειών του ομίλου NOVA.

6. Ο συνδρομητής έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, με ειδική έγγραφη δήλωσή του προς τη NOVA, εκτός αν η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται και χωρίς την συγκατάθεση του συνδρομητή σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο.

7. Σε περίπτωση που παρά την απαγόρευση μετακίνησης του παρεχόμενου Εξοπλισμού από τη δηλωθείσα διεύθυνση ενεργοποίησης της κύριας γραμμής της υπηρεσίας, ο συνδρομητής μεταφέρει τον Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό της δεύτερης γραμμής σε άλλη διεύθυνση, η NOVA ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του συνδρομητή , ή για οποιαδήποτε παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω της εν λόγω δεύτερης αυτής τηλεφωνικής σύνδεσης.

8. Η NOVA συμμορφώνεται όπως ο νόμος ορίζει στο περιεχόμενο Εισαγγελικής Παραγγελίας, δικαστικής απόφασης, απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλης ανεξάρτητης αρχής χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του συνδρομητή, εκτός αν άλλως ορίζει νόμο ή δικαστική απόφαση. Η NOVA τηρεί τη νόμιμη διαδικασία για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και συνεργάζεται άμεσα με τις αρμόδιες διωκτικές, δικαστικές ή ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.

9. Ο συνδρομητής ενημερώθηκε ότι έχει τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που τον αφορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11 έως 13 του ν.2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει.

Τηλεφωνικοί Κατάλογοι Συνδρομητών

1. Ο συνδρομητής δηλώνει ρητά ότι ενημερώθηκε και αποδέχεται ότι η NOVA διατηρεί και επεξεργάζεται έντυπο ή/και ηλεκτρονικό τηλεφωνικό κατάλογο με τους συνδρομητές στους οποίους έχει εκχωρήσει αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων, τον οποίο δύναται να διαθέσει στο κοινό ή μπορεί να αποκτηθεί μέσω υπηρεσιών τηλεφωνικών καταλόγων με τα εξής κατ' ελάχιστο στοιχεία αναγνώρισης της ταυτότητας του συνδρομητή: αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα) ή επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) και διεύθυνση, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου των επικοινωνιών.

2. Ο συνδρομητής ενημερώθηκε και αποδέχεται ότι η καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων του συνδρομητή σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς τηλεφωνικούς καταλόγους συνδρομητών συνεπάγεται την συγκατάθεση του συνδρομητή στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στο πλαίσιο περαιτέρω δυνατοτήτων χρήσης/επεξεργασίας που βασίζονται σε λειτουργίες αναζήτησης, με κριτήριο αναζήτησης το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία καθώς και της λειτουργίας της αντίστροφης αναζήτησης, με κριτήριο αναζήτησης τον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης.

3. Ειδικότερα και επιπρόσθετα ο συνδρομητής δύναται να δηλώσει οποτεδήποτε με σχετική έγγραφη δήλωσή του προς τη NOVA, ότι δεν επιθυμεί να καταχωρούνται και να είναι δημόσια προσβάσιμα στον Ενιαίο Τηλεφωνικό Κατάλογο που εκδίδει ο Υπόχρεος Πάροχος (ΟΤΕ) , τρίτοι Δικαιούχοι (τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι) ή και η NOVA, τα στοιχεία αναγνώρισης της ταυτότητας της τηλεφωνικής σύνδεσης του συνδρομητή. Ο συνδρομητής δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση των στοιχείων του, την διαγραφή μέρους ή του συνόλου αυτών από τον Ενιαίο Τηλεφωνικό Κατάλογο που εκδίδει ο ΟΤΕ, τρίτοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι ή/και η NOVA.

4. Ο συνδρομητής δύναται να συμπεριλάβει στον ως άνω τηλεφωνικό κατάλογο και λοιπές πρόσθετες πληροφορίες μετά από ειδική έγγραφη δήλωσή του προς τη NOVA.

5. Ο συνδρομητής δηλώνει ρητά ότι ενημερώθηκε ότι, σύμφωνα με την σχετική Κανονιστική Πράξη της ΑΔΑΕ [ΑΠ. 216/2008 (ΦΕΚ B' 1898/17-09-2008)], σε κάθε περίπτωση κλήσεων έκτακτης ανάγκης, η NOVA επεξεργάζεται δεδομένα θέσης και α) εξουδετερώνει τη δυνατότητα μη αναγραφής της ταυτότητας της καλούσας γραμμής (απόκρυψη αριθμού) με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς, για την απάντηση στις κλήσεις προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» και για τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος και μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό.

6. Η NOVA εξουδετερώνει τη δυνατότητα μη αναγραφής της καλούσας γραμμής για κλήσεις άμεσης επέμβασης προς τους αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς ώστε να δίδεται απάντηση στις κλήσεις αυτές ανεξάρτητα από την ύπαρξη προσωρινής συγκατάθεσης του συνδρομητή. Τα δεδομένα που περιέχουν την αναγνώριση της ταυτότητας του καλούντος συνδρομητή είναι διαθέσιμα στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς μόνο για το σκοπό της άμεσης απάντησης και επέμβασης και μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση του σκοπού και με την επιφύλαξη των επιλογών του συνδρομητή στην μεταξύ της NOVA και του συνδρομητή σύμβαση παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, σε περίπτωση μη ανακοινώσιμης (απόρρητης) τηλεφωνικής σύνδεσης.

7. Σε περίπτωση μη ανακοινώσιμης τηλεφωνικής σύνδεσης ο συνδρομητής δύναται να δηλώσει εγγράφως οποτεδήποτε με σχετική έγγραφη δήλωσή του προς τη NOVA, εάν επιθυμεί σε περίπτωση κλήσεων έκτακτης ανάγκης να ανακοινώνονται από τη NOVA στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς, κατόπιν σχετικού αιτήματος των τελευταίων, τα στοιχεία αναγνώρισης της ταυτότητας του συνδρομητή (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, τηλεφωνικοί αριθμοί) για τη διευκόλυνση της άμεσης απάντησης και επέμβασης και μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για το σκοπό αυτό.

8. Σε περίπτωση που, παρά την απαγόρευση μετακίνησης του παρεχόμενου Εξοπλισμού από τη δηλωθείσα διεύθυνση ενεργοποίησης της κύριας γραμμής της υπηρεσίας NOVA, ο συνδρομητής μεταφέρει τον Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό σε άλλη διεύθυνση, η NOVA ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εσφαλμένη ενημέρωση για την διεύθυνση εγκατάστασης του καλούντος για τις κλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω της δεύτερης γραμμής.

Υπηρεσία E-bill

1. Εφόσον ο συνδρομητής επιλέξει την ηλεκτρονική μορφή ανάλυσης κλήσεων, έχει πρόσβαση στο ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης στην οικεία ιστοσελίδα της NOVA myaccount.nova.gr με τη χρήση User ID (κωδικός εισόδου) και Password (κωδικός ασφαλείας), που του αποστέλλονται με επιστολή ή με κάθε άλλο πρόσφορο και ασφαλές μέσο αποφασίσει η NOVA. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, ο συνδρομητής οφείλει να διορίζει φυσικό πρόσωπο ως Υπεύθυνο για τη λειτουργία της μεταξύ της NOVA και του συνδρομητή σύμβασης παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, στον οποίο κοινοποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί πρόσβασης. Ο συνδρομητής οφείλει να τηρεί τους κωδικούς πρόσβασης μυστικούς και να μην τους καθιστά προσιτούς σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο συνδρομητής οφείλει να αλλάξει άμεσα μετά από την πρώτη πρόσβαση και ανά τακτά διαστήματα να αλλάζει το Password μέσω της λειτουργίας της οικείας ιστοσελίδας.

2. Εφόσον ο συνδρομητής επιλέξει να λαμβάνει τους εκδοθέντες λογαριασμούς και την ανάλυση αυτών αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, δηλώνει ρητά ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει λογαριασμούς σε έντυπη μορφή. Με την έκδοση κάθε νέου λογαριασμού, θα αποστέλλεται στον συνδρομητή σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου που θα του χορηγεί η NOVA μετά την υποβολή της αίτησή του και με γραπτό μήνυμα-sms στο αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει στην αίτησή του. Ο συνδρομητής, μετά τη λήψη της ως άνω ενημέρωσης, έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του και στο ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης, μέσω της ως άνω ιστοσελίδας της NOVA, με τη χρήση User ID (κωδικός εισόδου) και Password (κωδικός ασφαλείας) που του αποστέλλονται με επιστολή ή με κάθε άλλο πρόσφορο και ασφαλές μέσο αποφασίσει η NOVA.

3. Ο συνδρομητής, εφόσον έχει επιλέξει να λαμβάνει το ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης ή/ και τους λογαριασμούς του σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωση της NOVA για κάθε μεταβολή στα στοιχεία που έχει δηλώσει και ιδιαιτέρως στα στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης και αριθμού κινητού τηλεφώνου, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της NOVA για την αδυναμία ή καθυστέρηση ενημέρωσης του συνδρομητή για τη διαθεσιμότητα των ως άνω πληροφοριών (ελάχιστου επιπέδου αναλυτικής χρέωσης ή/και λογαριασμού σε ηλεκτρονική μορφή), οφειλόμενη στον ανωτέρω λόγο.

4. Ο συνδρομητής αποδέχεται ότι η NOVA καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των ως άνω πληροφοριών στον συνδρομητή. Σε κάθε περίπτωση, η NOVA δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) του συνδρομητή ή/και τρίτων τυχόν προκύψει, οφειλόμενη στην αδυναμία ή καθυστέρηση πρόσβασης του συνδρομητή στις ως άνω πληροφορίες ή στην απώλεια του περιεχομένου αυτών ή στην ύπαρξη λαθών σε αυτές.
Η NOVA δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την παράνομη ή/και αυθαίρετη χρήση των κωδικών πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους σε αυτούς από τον συνδρομητή. Σε κάθε περίπτωση, την υποχρέωση για την τήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης στις ως άνω πληροφορίες φέρει αποκλειστικά ο συνδρομητής.