Εντοπισμός Κακόβουλων Κλήσεων Εντοπισμός Κακόβουλων Κλήσεων Εντοπισμός Κακόβουλων Κλήσεων Εντοπισμός Κακόβουλων Κλήσεων
Nova Εξυπηρέτηση Πελατών / Ασφάλεια

Εντοπισμός Κακόβουλων Κλήσεων

Νιώστε ασφαλείς με NOVA... 

Η NOVA σας δίνει τη δυνατότητα να καταγράψετε για 15 ημέρες τις εισερχόμενες κλήσεις σας με άρση της απόκρυψης των καλούντων αριθμών, με μία απλή αίτηση και με απόλυτη διασφάλιση του απορρήτου προσωπικών δεδομένων.

Εντοπισμός κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων:

  • Για 15 ημέρες 51,24€
  • Για επιπλέον ημέρες θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση εκ νέου.

Τι είναι;

Κακόβουλη κλήση: σε αυτές εντάσσονται ανώνυμες συνήθως κλήσεις κατά τις οποίες ο καλών εκφράζει απειλή βίας η άλλης παράνομης πράξης, εξύβριση, προσβολή ή εκβιασμό.

Ενοχλητική κλήση: είναι συνήθως ανώνυμες κλήσεις οι οποίες χωρίς να είναι κακόβουλες προκαλούν συνήθως ανησυχία. Για παράδειγμα, οι σιωπηλές και επαναλαμβανόμενες κλήσεις.

Πώς γίνεται ο εντοπισμός κακόβουλων κλήσεων

1. Η NOVA Μ.Α.Ε. δέχεται Αιτήσεις για τον Εντοπισμό Κακόβουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων αποκλειστικά και μόνο από τους συνδρομητές της.
2. Τυποποιημένο Έντυπο Αίτησης για τον Εντοπισμό Κακόβουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων μπορείτε να προμηθευθείτε είτε από τα γραφεία της εταιρείας ή τα Καταστήματα NOVA είτε και μέσω της ιστοσελίδας μας κάνοντας κλικ εδώ.
3. Η Αίτηση συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον ίδιο τον Συνδρομητή της σύνδεσης.
4. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής υποβάλλει Αίτηση για τον Εντοπισμό Κακόβουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται σε βάρος όχι του ιδίου, αλλά άλλου χρήστη, ο οποίος χρησιμοποιεί την σύνδεση του συνδρομητή, η Αίτηση φέρει απαραίτητα, εκτός από την υπογραφή του συνδρομητή, και την υπογραφή του εν λόγω χρήστη και αναγράφονται σε αυτή και τα στοιχεία ταυτότητας του εν λόγω χρήστη.
5. Με την Αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά και τα ακόλουθα Νομιμοποιητικά Έγγραφα / Δικαιολογητικά:
-  Θεωρημένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του συνδρομητή και του χρήστη (εάν διαφέρει από τον συνδρομητή), ή άλλο δημόσιο έγγραφο (π.χ. Διαβατήριο) που πιστοποιεί την ταυτότητά τους.
- Για νομικά πρόσωπα:
       1. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού
       2. ΦΕΚ Σύστασης, ΦΕΚ Συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα, ΦΕΚ Εκπροσώπησης
6. Η Αίτηση για τον Εντοπισμό Κακόβουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων και τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά υποβάλλονται στη NOVA με τους εξής τρόπους:
    α) Απευθείας από τον ίδιο τον Συνδρομητή στα κεντρικά γραφεία ή καταστήματα λιανικής πώλησης (NOVA Shops) της Εταιρείας. Στην περίπτωση που η Αίτηση συνυπογράφεται από τον Χρήστη, η Αίτηση συνυποβάλλεται από κοινού από τον Συνδρομητή και Χρήστη. Στην περίπτωση που η ανωτέρω Αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο (το οποίο διαφέρει από τον συνδρομητή ή/και χρήστη) απαιτείται θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του συνδρομητή ή/και χρήστη και ειδική εξουσιοδότηση του συνδρομητή ή/και χρήστη για την υποβολή της Αίτησης στη NOVA.
    β) Με συστημένη επιστολή ή με courrier, η οποία αποστέλλεται αποκλειστικά στη διεύθυνση: NOVA Μ.Α.Ε., Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Υπηρεσιών Broadband, οδός Ατθίδων αρ. 4, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα, Αττικής.
Στην περίπτωση (β) ανωτέρω, η Αίτηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του συνδρομητή και χρήστη (εάν διαφέρει από τον συνδρομητή).
7. Η NOVA Μ.Α.Ε. διεκπεραιώνει τις Αιτήσεις για τον Εντοπισμό Κακόβουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τα ανωτέρω εφόσον είναι παραδεκτές και αιτιολογημένες, διαφορετικά αυτές απορρίπτονται.
8. Η εξουδετέρωση της απόκρυψης της καλούσας γραμμής διαρκεί για το χρονικό διάστημα που έχει ζητήσει ο συνδρομητής και το οποίο σε κάθε περίπτωση α) δεν αφορά παρελθοντικό διάστημα και β) δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη της άρσης. Η εξουδετέρωση της απόκρυψης της καλούσας γραμμής άρχεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της Αίτησης από τη NOVA.
9. Κατά το χρονικό διάστημα της εξουδετέρωσης της απόκρυψης και πριν την αποκατάσταση της σύνδεσης με τον αριθμό του συνδρομητή που έχει υποβάλλει Αίτηση για τον Εντοπισμό Κακόβουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων, οι καλούντες ενημερώνονται υποχρεωτικά με σχετικό ηχογραφημένο μήνυμα ότι η απόκρυψη της καλούσας γραμμής προς τον συγκεκριμένο καλούμενο αριθμό έχει εξουδετερωθεί και ότι τα δεδομένα που περιέχουν την αναγνώριση της ταυτότητας των καλούντων συνδρομητών ή χρηστών θα είναι διαθέσιμα έναντι του συνδρομητή ή/και χρήστη που ζητεί τον εντοπισμό των κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων.
10. Κατά τη διάρκεια του ηχογραφημένου αυτού μηνύματος δεν θα υπάρχει κανενός είδους ηχητική ή άλλη ειδοποίηση από την τηλεφωνική συσκευή του καλούμενου συνδρομητή.
11. Εάν ο καλών κατά τη διάρκεια του ηχογραφημένου μηνύματος διακόψει την σύνδεση, η κλήση αυτή δεν θα συμπεριληφθεί στην σχετική αναφορά που θα δοθεί στον αιτούντα συνδρομητή ή χρήστη.
12. Η άρση της απόκρυψης δεν πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της κλήσης, αλλά τα σχετικά δεδομένα που περιέχουν την αναγνώριση της ταυτότητας των καλούντων συνδρομητών ή χρηστών για το προσδιορισμένο στην Αίτηση χρονικό διάστημα γνωστοποιούνται στο τέλος του διαστήματος αυτού στον αιτούντα καλούμενο συνδρομητή.
13. Τα ανωτέρω δεδομένα περιορίζονται σε αναφορά των εισερχόμενων κλήσεων προς τη γραμμή του αιτούντα συνδρομητή ή χρήστη, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα:
i) Καλών αριθμός τηλεφώνου,
ii) Ημερομηνία
iii) Ώρα και
iv) Διάρκεια της κλήσης
14. Η ανωτέρω Αναφορά δεν περιλαμβάνει κλήσεις μηδενικής διάρκειας (αναπάντητες).
15. Σημειώνεται ειδικά στις περιπτώσεις κακόβουλων κλήσεων, εφόσον διενεργείται κατόπιν σχετικής εγκλήσεως τακτική ανάκριση ή προανάκριση, ή προκαταρκτική εξέταση, ο αρμόδιος κατά περίπτωση τακτικός ανακριτής ή εισαγγελέας δύναται να ζητήσει με ειδική παραγγελία προς τη NOVA M.A.E., και αυτή υποχρεούται να παρέχει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα, την παροχή στοιχείων ταυτότητας του κακιβούλως καλούντος συνδρομητή ή χρήστη, εφόσον, μετά την τήρηση των αρχών της αναλογικότητας, κρίνει, ότι, βάσει των στοιχείων που μέχρι τη στιγμή εκείνη διαθέτει, είναι δυνατόν να υποτεθεί ευλόγως ότι μόνο με αύτό το μέσο θα καταστεί δυνατή η βεβαίωση του εγκλήματος και η αποκάλυψη του δράστη.
16. Η διάθεση των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά στον αιτούντα συνδρομητή ή χρήστη που έχει υποβάλλει την Αίτηση με έναν από τους ακόλουθους τρόπους που έχει επιλέξει ο αιτών με την αίτησή του:
- Με παραλαβή της σχετικής Αναφοράς από τα κεντρικά γραφεία: NOVA Μ.Α.Ε., οδός Ατθίδων αρ. 4, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα Αττικής, με την επίδειξη από τον αιτούντα συνδρομητή ή χρήστη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτότητά του
- Με αποστολή της σχετικής Αναφοράς από την Εταιρεία με συστημένη επιστολή προς τον αιτούντα συνδρομητή ή χρήστη, στην διεύθυνση που ο τελευταίος έχει ορίσει στην Αίτησή του.
17. Στην περίπτωση της παρ. 4 ανωτέρω, τα δεδομένα διατίθενται αποκλειστικά στον Χρήστη, ο οποίος έχει συνυπογράψει την Αίτηση για τον Εντοπισμό Κακόβουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων. Στην περίπτωση αυτή, τόσο η παραλαβή όσο και η αποστολή με συστημένη επιστολή των δεδομένων έχει παραλήπτη/αποδέκτη αποκλειστικά τον εν λόγω χρήστη.