Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Υπηρεσιών Nova Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Υπηρεσιών Nova Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Υπηρεσιών Nova Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Υπηρεσιών Nova
Nova Εξυπηρέτηση Πελατών / Ασφάλεια

Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Υπηρεσιών Nova

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. Η Εταιρεία τηρεί Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (εφεξής η «Πολιτική Ασφάλειας») στην οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων και η παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Υπηρεσιών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς την παρούσα Πολιτική οποιαδήποτε στιγμή κριθεί απαραίτητο, ενημερώνοντας σχετικά τους Συνδρομητές ή Χρήστες των παρεχόμενων δικτύων ή υπηρεσιών της.
2. Η εταιρεία ανακοινώνει στον ηλεκτρονικό δικτυακό της τόπο την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική της, για κάθε θέμα που αφορά την χρήση των παρεχόμενων δικτύων ή υπηρεσιών της συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης Υπηρεσιών, καθώς και τυχόν μεταγενέστερων αναθεωρήσεων / τροποποιήσεων αυτής.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο και τις Τηλεπικοινωνιακές και Διαδικτυακές Υπηρεσίες αποτελεί η από μέρους του χρήστη αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών τους σύμφωνα με τα νομοθετικά πλαίσια, τις υποδείξεις και τους κανονισμούς χρήσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο της Εταιρείας. Επίσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη βέλτιστες πρακτικές χρήσης του Διαδικτύου
5. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τους υπευθύνους της Εταιρείας αν υποπέσει στην αντίληψη τους οποιοδήποτε περιστατικό ασφάλειας που θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο των πληροφοριών και επικοινωνιών των ιδίων ή άλλων χρηστών.
6. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν να αποκτούν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο σε πληροφορίες και δεδομένα επικοινωνίας τα οποία αναφέρονται στους ίδιους ή είναι δημοσίως ανακοινώσιμα.
7. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν και να εξασφαλίζουν ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το νόμο, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
8. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν τηρούν την κείμενη νομοθεσία και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως να μην παραβιάζουν τις διατάξεις του Ν. 2251/94 "Περί προστασίας καταναλωτών", του Ν. 2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία, του Ν. 2472/97 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το Ν.3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και συναφείς Οδηγίες και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών κλπ.
9. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Εταιρεία περιστατικό ή ενέργεια Συνδρομητή ή Χρήστη η οποία παραβιάζει είτε την κείμενη νομοθεσία είτε την παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Υπηρεσιών, ή και τους συμβατικούς όρους των επιμέρους παρεχόμενων υπηρεσιών, και η οποία παραβίαση ενδέχεται να υπονομεύσει το επίπεδο ασφάλειας των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Εταιρείας ή/και να θέσει σε κίνδυνο το απόρρητο των πληροφοριών και επικοινωνιών της Εταιρείας ή/και των Συνδρομητών ή Χρηστών αυτής, η Εταιρεία δύναται να αποκλείσει προσωρινά (φραγή) την πρόσβαση στο διαδίκτυο συνολικά ή/και στην συγκεκριμένη υπηρεσία μέσω της οποίας διενεργείται η παραβίαση, μέχρι την επανόρθωση της παραβίασης ή/και της επίλυσης του τεχνικού προβλήματος ή/και της αντιμετώπισης του περιστατικού ασφάλειας. Επιπλέον η Εταιρεία δικαιούται να διακόψει οριστικά την παροχή των υπηρεσιών και να καταγγείλει μονομερώς και εκ σπουδαίου λόγου την μεταξύ αυτής και του Συνδρομητή σύμβαση, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Συνδρομητή ή Χρήστη εντός της ταχθείσας από την Εταιρεία προθεσμίας.

ΙΙ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Αναγνωρίζεται ότι το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ είναι ανοικτό περιβάλλον, ότι ο Συνδρομητής ή Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προσωπικών του στοιχείων, ότι οφείλει να ενεργεί με υπερβολική επιμέλεια παίρνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, να αποτρέπει την παράνομη χρήση του δικτύου και των κωδικών του στοιχείων (username, password) από τρίτα εξουσιοδοτημένα ή μη πρόσωπα. Επιπλέον, οφείλει να προβαίνει συχνά σε αλλαγές του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης (password) στον συνδρομητικό του λογαριασμό, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας που η Εταιρεία έχει θέσει στη διάθεση των Συνδρομητών ή χρηστών στις ηλεκτρονικές της σελίδες.
2. Δεν επιτρέπεται η παράνομη και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η προσπάθεια παραβίασης τηλεπικοινωνιακών και υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών όπως και η απόπειρα παραβίασης λογαριασμών πρόσβασης τρίτων. Δεν επιτρέπεται η εσκεμμένη δραστηριότητα με σκοπό την διατάραξη της λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόδρομος σε μια απόπειρα διείσδυσης συστημάτων.
3. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δραστηριότητα που επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου πρόσβασης στο Διαδίκτυο, των υπολογιστικών συστημάτων, των υπηρεσιών Διαδικτύου και των εφαρμογών.
4. Δεν επιτρέπεται η παράκαμψη της πιστοποίησης (authentication) του Συνδρομητή ή Χρήστη για την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, συστήματα και εφαρμογές όπως και η παράκαμψη οποιωνδήποτε μέτρων ασφάλειας.
5. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών τους (π.χ. χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας και χρήση υπηρεσιών Διαδικτύου μέσω κρυπτογραφημένων καναλιών όπως SSL), σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας πως οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία στο Διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) πραγματοποιείται διαμέσου πολλαπλών παρόχων, των οποίων η Εταιρεία δεν διατηρεί τον έλεγχό τους.
6. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες απαγορεύεται να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πιθανά κενά ασφάλειας του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, των συστημάτων, υπηρεσιών και εφαρμογών της Εταιρείας, να διαταράζουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων και των υπηρεσιών της Εταιρείας, να εκτελούν οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό και γενικά να εκτελούν οποιαδήποτε ενέργεια που δύναται να θέσει σε κίνδυνο ή να υποβαθμίσει το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων της Εταιρείας με σκοπό την παραβίαση του απορρήτου των διακινούμενων πληροφοριών άλλων Συνδρομητών ή Χρηστών.
7. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες απαγορεύεται να προσθέτουν ή να αφαιρούν ή να τροποποιούν στοιχεία με σκοπό να παραπλανήσουν ως προς την ταυτότητα τους κατά την διάρκεια της πρόσβασής τους στο Διαδίκτυο και στο δίκτυο πρόσβασης της Εταιρείας.
8. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο, προκειμένου να συλλέξουν προσωπικά στοιχεία τρίτων.
9. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες απαγορεύεται να διακινούν παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο, να τοποθετούν και να αποστέλλουν προγράμματα ιών, να διακινούν πορνογραφικό και βίαιο περιεχόμενο, να επιδίδονται σε πράξεις που συνιστούν παράνομη πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και υπολογιστικά συστήματα της εταιρείας ή τρίτων.
10. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας του προσωπικού τους εξοπλισμού πρόσβασης στο Διαδίκτυο έτσι ώστε να αποτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού τους για παράνομες ενέργειες (π.χ. μαζική αποστολή αλληλογραφίας λόγω κακόβουλης εγκατάστασης ιομορφικού λογισμικού) από τρίτους.
11. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των ανήλικων χρηστών. Οφείλουν ειδικότερα να ενημερώνουν για τυχόν υπηρεσίες παροχής περιεχομένου (υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας) που οι ίδιοι προσφέρουν, πλήρεις, λεπτομερείς, έγκυρες και ευκόλως προσβάσιμες πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, ιδίως αν το περιεχόμενο αυτό ανήκει στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για ενήλικες (ήτοι υπηρεσίες το περιεχόμενο των οποίων δεν προορίζεται για ανήλικους χρήστες, δηλαδή χρήστες κάτω των 18 ετών, διότι δύναται να έχει δυσμενή επίδραση στην σωματική, ηθική ή / και πνευματική ανάπτυξη τους), καθώς και σαφείς πληροφορίες για την εγγραφή / διαγραφή του χρήστη από τις εν λόγω υπηρεσίες.
12. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι κώδικες προγραμμάτων, το λογισμικό και οποιοδήποτε εν γένει περιεχόμενο ή υλικό που μεταδίδουν μέσω του δικτύου της εταιρείας, είναι απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας. Σε κάθε περίπτωση ευθύνονται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα υποστεί η Εταιρεία εξαιτίας της προσβολής τέτοιων δικαιωμάτων τρίτων.
13. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν πως ο προσωπικός τους τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που χρησιμοποιούν για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο αποτρέπει τρίτους από την εκμετάλλευση του για σκοπούς που υπονομεύουν το απόρρητο των επικοινωνιών, είτε των δικών τους είτε τρίτων προσώπων.
14. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται κατά το δυνατόν με τους κανόνες ορθής χρήσης και τους γενικότερους κώδικες δεοντολογίας του Διαδικτύου (netiquette).
15. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την πιστότητα, την ορθότητα, την ακρίβεια ή την καταλληλότητα των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του δικτύου της Εταιρείας στα πλαίσια παροχής της υπηρεσίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική, ή απώλεια εισοδήματος που μπορεί να προκληθεί στον χρήστη ή σε οποιονδήποτε τρίτο εκ των παραπάνω λόγων.
16. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, βλάβη, ελάττωμα, διακοπή, επίθεση τρίτου (hacking) ή ζημία (θετική ή αποθετική), που τυχόν υποστεί ο Συνδρομητής ή Χρήστης ή τρίτος μέσω του δικτύου της Εταιρείας ή του Διαδικτύου ή θα προκύψει μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου τρίτου παρόχου και συναφούς εξοπλισμού που παρέχουν τρίτοι προμηθευτές, ούτε εγγυάται την εμπορικότητα, την καταλληλότητα για οποιοδήποτε σκοπό, χρήση και ιδιότητα ή την ασφάλεια από επιθέσεις τρίτων ή από γεγονότα ανωτέρας βίας του δικτύου της και της υπηρεσίας.
17. Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση δεν εμπλέκεται σε τυχόν διενέξεις ή διαφορές μεταξύ του συνδρομητή ή χρήστη και τρίτων, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από ή κατά τη χρήση της υπηρεσίας, ή εν γένει από ή κατά τη χρήση του δικτύου της.
18. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναιρεί ή να διαγράφει άμεσα, μερικά ή ολικά, εγγραφές, δεδομένα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, που έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις της νομοθεσίας.
19. Σε περίπτωση χρήσης του κωδικού πρόσβασης (password) από τρίτο πρόσωπο, με ή χωρίς τη συναίνεση του Συνδρομητή ή Χρήστη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή ή Χρήστη στο δίκτυό της, χωρίς καμία προειδοποίηση ή συνέπεια για αυτόν.
20. Η Εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο που μεταδίδουν οι Συνδρομητές ή Χρήστες μέσω του δικτύου της ή του Διαδικτύου γενικότερα. Κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε τρίτο εκ της αιτίας αυτής.
21. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσφήμιση που σχετίζεται με πρόσωπο ή προϊόντα ή υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικής επωνυμίας, εμπορικού σήματος ή οποιαδήποτε προσβολή της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή για παράβαση σύμβασης ή για τη διάπραξη αστικού αδικήματος ή για οποιαδήποτε προσβολή ή αδίκημα το οποίο πραγματοποιείται ή αποπειράται να πραγματοποιηθεί μέσω της Υπηρεσίας για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Συνδρομητής ή Χρήστης.
22. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση, αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος οποιουδήποτε είδους ή μορφής, η οποία οφείλεται στην παροχή της Υπηρεσίας.
23. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί τους όρους της παρούσας πολιτικής μονομερώς και πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.
24. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του Συνδρομητή ή Χρήστη και για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων που έχει δηλώσει στην αίτησή του, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Η Εταιρεία συμμορφώνεται, όπως ο νόμος ορίζει, στο περιεχόμενο εισαγγελικής παραγγελίας/ διάταξης, δικαστικής απόφασης ή βουλεύματος, απόφασης της ΕΕΤΤ ή άλλης ανεξάρτητης διοικητικής ή αστυνομικής αρχής, χωρίς προηγούμενη έγγραφη ανακοίνωση στον Συνδρομητή ή Χρήστη, εκτός αν άλλως νόμος ορίζει. Η Εταιρεία τηρεί τη νόμιμη διαδικασία για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και συνεργάζεται άμεσα με τις αρχές.
25. Η Εταιρεία φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου και την παροχή των υπηρεσιών, δεν φέρει όμως ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, διαφυγόντα κέρδη ή έσοδα ή οποιαδήποτε άλλη ζημία του Συνδρομητή ή Χρήστη (εκτός εάν οφείλονται αποκλειστικά σε δόλο ή βαριά αμέλεια της) ή σε περιπτώσεις ανώτερης βίας ή για τυχόν διακοπές παροχής της υπηρεσίας που οφείλονται σε προβλήματα ή βλάβες που εντοπίζονται στο δίκτυο τρίτων παρόχων πάνω στους οποίους λειτουργούν υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο Συνδρομητής ή Χρήστης κατά την διάρκεια πρόσβασης στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ασύρματων επικοινωνιών.
26. Η Εταιρεία οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα για τυχόν προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες της.
27. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια, την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια δικτύων τρίτων παρόχων ή τρίτων προσώπων όπου θα έχει πρόσβαση ο Συνδρομητής ή Χρήστης μέσω της πρόσβασης στις ασύρματες επικοινωνίες της.
28. Η Εταιρεία ενημερώνει με επιστολή τον Συνδρομητή ή Χρήστη, όταν τα στοιχεία του είναι διαθέσιμα, για καταγγελία ή αίτημα τρίτου. Ο Συνδρομητής ή Χρήστης οφείλει να αποκρίνεται άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπα ή ηλεκτρονικά, σε έγγραφα ή ηλεκτρονικά αιτήματα της Εταιρείας σχετικά με καταγγελίες, αιτήματα ή παράπονα τρίτων προσώπων ή και αιτήματα τρίτων για την ανακοίνωση των προσωπικών του δεδομένων σε αυτούς.
29. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας για ψευδείς προσφορές, με σκοπό να πωληθούν ή να αγοραστούν προϊόντα, αντικείμενα ή υπηρεσίες. Επίσης η συμμετοχή σε δραστηριότητες που καθορίζονται ως παράνομες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τύπου οικονομικής απάτης, όπως τα "σχέδια πυραμίδων", "σχέδια Ponzi", "επιστολές αλυσίδων", πιστωτικές κάρτες ψευδούς χρέωσης και της πειρατείας λογισμικού.
30. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, file uploading, posting, αποθήκευση, ή ό,τι άλλο) για διαβίβαση οποιουδήποτε υλικού το οποίο καταγγέλλεται ότι παραβιάζει ή ιδιοποιείται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, συμπεριλαμβανομένων των αντιγραφών εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών και εμπορικών μυστικών, της πειρατείας λογισμικού και της κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που κατέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΙΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

1. O Συνδρομητής ή Χρήστης οφείλει να περιορίζει την χρήση των υπηρεσιών που του παρέχονται μέσω του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας της Εταιρείας αποκλειστικά στην τοποθέτηση και λήψη κλήσεων όπως ορίζονται στην εκάστοτε σύμβαση υπηρεσιών.
2. Ο Συνδρομητής ή Χρήστης της υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας:
- οφείλει να μην κάνει κλήσεις που είναι προσβλητικές, αντίθετες με τα χρηστά ήθη, απειλητικές, παραπλανητικές, κακόβουλες ή/και ενοχλητικές.
- οφείλει να μην χρησιμοποιεί την υπηρεσία με σκοπό την απάτη ή την εκτέλεση οποιουδήποτε αδικήματος.
- οφείλει να ενημερώνεται με δική του ευθύνη για τον ισχύοντα ειδικό κατάλογο (μητρώο) συνδρομητών του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, στον οποίο εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν κλήσεις από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, για σκοπούς απευθείας προώθησης πωλήσεων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και κάθε είδους διαφημιστικούς ή προωθητικούς σκοπούς, και επίσης να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
- οφείλει να τηρεί μυστικά τα κωδικά στοιχεία που του διαθέτει η Εταιρεία για την ενημέρωση των κλήσεων του και να μην τα καθιστά προσιτά σε οποιοδήποτε τρίτο.
- οφείλει να αλλάζει άμεσα τον κωδικό ασφάλειας μετά από την πρώτη πρόσβασή του στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, καθώς επίσης και ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω της λειτουργίας της οικείας ιστοσελίδας.
3. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες δύναται να δηλώσουν στην Εταιρεία ότι δεν επιθυμούν γενικώς να δέχονται τηλεφωνικές επικοινωνίες για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς. H Εταιρεία καταχωρεί δωρεάν τις κατά τα ανωτέρω δηλώσεις αντίρρησης σε ειδικό κατάλογο συνδρομητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

IV. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (e-mail)

1. Το SPAM αποτελεί μη αποδεκτή χρήση του δικτύου της Εταιρείας.
2. Ως SPAM ορίζεται η μη ζητηθείσα ηλεκτρονική επικοινωνία που πραγματοποιείται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Περιλαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα που ενδέχεται να περιέχουν προσβλητικό, απατηλό ή ακόμα και επικίνδυνο περιεχόμενο, ενδέχεται να χρησιμοποιείται ως μέσο μετάδοσης ιών ή άλλων επιβλαβών ή/και κατασκοπευτικών λογισμικών (malware / spyware), ενώ ενδέχεται και να στοχεύει στην εκμαίευση προσωπικών δεδομένων με σκοπό συνήθως την οικονομική απάτη (Phishing). Περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μηνύματα που αποστέλλονται μέσω κινητού (SMS/MMS), υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων (instant messaging), blogs κ.λ.π
3. Ως SPAM δύνανται να χαρακτηρίζονται και μηνύματα που προωθούν κάθε είδους προϊόντα ή υπηρεσίες (δεν περιορίζεται δηλαδή σε μηνύματα εμπορικού περιεχομένου), όπως λ.χ. μηνύματα για την προώθηση υπηρεσιών και σκοπών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, σωματείων, ενώσεων, και κάθε είδους πολιτικής επικοινωνίας.
4. Περαιτέρω, η Εταιρεία δύναται να θεωρήσει ως SPAM οποιασδήποτε μορφής μη ζητηθείσα επικοινωνία είτε πρόκειται για μη ζητηθείσα εμπορική αλληλογραφία (unsolicited commercial e-mail) είτε για μη ζητηθείσα αλληλογραφία, είτε μαζική είτε όχι (unsolicited bulk E-mail) και για οποιονδήποτε σκοπό, εφόσον της γνωστοποιηθεί σχετική καταγγελία ή αναφορά για ανεπιθύμητη αλληλογραφία.
5. Περαιτέρω απαγορεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όλες οι ακόλουθες ενέργειες:
- Η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (unsolicited mails ή junk mails) ή άλλου διαφημιστικού ή προωθητικού περιεχομένου E-mail σε χρήστες οι οποίοι δεν έχουν αποδεχτεί εκ των προτέρων τη λήψη τέτοιου είδους μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προκαλούν την αντίδραση του χρήστη.
- Η αποστολή ανεπιθύμητων E-mail τα οποία δεν συμπεριλαμβάνουν τη δυνατότητα αυτόματης διαγραφής από τη λίστα προς αποφυγή λήψης επιπλέον E-mail από το δημιουργό.
- Η διανομή, διαφήμιση ή προώθηση λογισμικού ή υπηρεσίας που έχει ως αρχικό σκοπό την προτροπή ή τη διευκόλυνση για ανεπιθύμητη χρήση εμπορικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή spam.
- Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ανεπιθύμητη διαφήμιση υπηρεσιών ή εφαρμογών που φιλοξενούνται στο δίκτυο της NOVA (Spam Vertised).
- Η παραποίηση των headers, δηλαδή των επικεφαλίδων που προσδιορίζουν / αναγνωρίζουν τον αποστολέα και το δίκτυο προέλευσης του μηνύματος (Forging of Headers), με σκοπό την απόκρυψη του αποστολέα του μηνύματος ή την παραπλάνηση του παραλήπτη, με μοναδική εξαίρεση τη χρησιμοποίηση παραπλανητικών headers σε newsgroups.
- Η δημιουργία ή προώθηση ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αιτήματα για φιλανθρωπίες, αιτήσεις για υπογραφές, ή οτιδήποτε έχει σχέση με chain mail (αλυσιδωτή αποστολή mail).
- Η αυτοματοποιημένη αποστολή πολυάριθμων μηνυμάτων στον ίδιο χρήστη (mail bombing).
- Η χρήση προγραμμάτων (script) με σκοπό την αποστολή bulk (ογκώδη) ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (unsolicited mails).
- Η διατήρηση ενός open relay (mail ή proxy) server.
- Η αποστολή ενός ενιαίου μηνύματος ή μηνυμάτων με παρόμοιο περιεχόμενο, σε περισσότερα από πέντε on line forums ή newsgroups (cross-posting).
- Η συνεχής αποστολή άρθρων, καθώς και η εμπορικού περιεχομένου αποστολή διαφημιστικών άρθρων σε εκτός θέματος / κατηγορίας news groups.
- Η αποστολή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ιών Διαδικτύου, worms, trojan, καθώς επίσης και η διανομή πληροφοριών σχετικών με τη δημιουργία και την αποστολή αυτών.
- Η εγγραφή οποιουδήποτε χρήστη σε mailing list χωρίς την άδειά του.
6. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες ενημερώνονται με την παρούσα ότι η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς (Spam), επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής - αποδέκτης έχει δώσει εκ των προτέρων τη ρητή συγκατάθεσή του.
7. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες ενημερώνονται ότι σε περίπτωση που τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν αποκτηθεί νομίμως, στα πλαίσια πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, δύνανται να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προμηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και χωρίς την εκ των προτέρων συγκατάθεση του αποδέκτη, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται στον τελευταίο κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να δηλώνει την αντίρρησή του με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων, και αυτό σε κάθε μήνυμα σε περίπτωση που ο αποδέκτης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση.
8. Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχουν σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, όταν δεν αναφέρεται ευδιάκριτα και σαφώς η ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, καθώς επίσης και η έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης του μηνύματος μπορεί να ζητεί τον τερματισμό της επικοινωνίας.

V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

1. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες υπηρεσιών πρόσβασης και υπηρεσιών Διαδικτύου με κωδικούς ασφάλειας:
Οφείλουν να προβαίνουν συχνά σε αλλαγές του προσωπικού τους κωδικού (password) κάνοντας χρήση της υπηρεσίας που έχει θέσει στη διάθεση τους η Εταιρεία, στις ηλεκτρονικές της σελίδες. Η Εταιρεία προκειμένου να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των κωδικών πρόσβασης μπορεί να ορίσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όσο αφορά τους κωδικούς ασφάλειας.
2. Οφείλουν να απομνημονεύουν τα στοιχεία του προσωπικού τους λογαριασμού, να μην τον αναγράφουν σε οποιουδήποτε είδους αντικείμενα και ούτε να επιτρέπουν τη χρήση των κωδικών τους στοιχείων από άλλους.
3. Ο κωδικός ασφάλειας δεν πρέπει να αποτελείται από μέρος του ονόματος χρήστη ή άλλων εύκολων λέξεων που παραπέμπουν σε προσωπικά στοιχεία όπως αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, ηλικία κ.α. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά αριθμητικοί χαρακτήρες, κεφαλαία και πεζά γράμματα και ειδικά σύμβολα.

VI. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (NOVA)

1. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί την κάρτα πρόσβασης των συνδρομητικών υπηρεσιών για πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες καθώς και τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή αποκλειστικά και μόνο στην κατοικία του ή στο χώρο της εργασίας του για χρήση αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο και την οικογένεια του, εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Ενδεικτικά απαγορεύεται, η χρήση σε καφενεία, ξενοδοχεία, πρακτορεία ΟΠΑΠ, ειδικούς χώρους ψυχαγωγίας και σε κάθε χώρο και για κάθε χρήση που δεν συμφωνείται στη Σύμβαση Παροχής Συνδρομητικών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Υπηρεσιών, καθώς και η προσωρινή ή συστηματική εμπορική εκμετάλλευση το σύνολο των συνδρομητικών υπηρεσιών.
2. Ο Συνδρομητής δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει, με ή χωρίς αντάλλαγμα, σε οιονδήποτε τρίτο και με οιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση στο σύνολο των συνδρομητικών υπηρεσιών, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της εταιρείας Απαγορεύεται η αλλοίωση ή η καταστροφή του ψηφιακού αποκωδικοποιητή, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο επέμβαση στον ψηφιακό αποκωδικοποιητή ή/και στην κάρτα πρόσβασης με σκοπό την παραποίηση ή την αντιγραφή των στοιχείων αναγνώρισης του ή την κτήση της τεχνογνωσίας λειτουργίας του.
3. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας πρόσβασης, ο Συνδρομητής έχει την υποχρέωση να ειδοποιήσει, αμέσως μόλις λάβει γνώση της απώλειας ή κλοπής, το τμήμα εξυπηρέτησης συνδρομητών της εταιρείας τηλεφωνικώς ή με τηλεομοιοτυπία (fax), προκειμένου να απενεργοποιηθεί η κάρτα πρόσβασης και να διακοπεί η παροχή των συνδρομητικών υπηρεσιών. Εντός των αμέσως επόμενων 48 ωρών από την απώλεια της κάρτας πρόσβασης, ο Συνδρομητής υποχρεούται να υποβάλει στην εταιρεία έγγραφη δήλωση για την κλοπή ή απώλεια της κάρτας πρόσβασης. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα άμεσης καταγγελίας της Σύμβασης Παροχής Συνδρομητικών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Υπηρεσιών σε περίπτωση που διαπιστωθούν ανακρίβειες ή ψευδείς πληροφορίες στην ως άνω δήλωση, αξιώνοντας την καταβολή του τιμήματος των υπηρεσιών μέχρι την απενεργοποίηση της Κάρτας Πρόσβασης. Ο Συνδρομητής παραμένει πλήρως υπεύθυνος για την καταβολή συνδρομής μέχρι την υποβολή της ως άνω δήλωσης. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιθυμεί να προμηθευθεί νέα κάρτα πρόσβασης θα επιβαρύνεται με το κόστος απόκτησής της.
4. Ο Συνδρομητής δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι όλες οι πληροφορίες που συμπλήρωσε στην σύμβαση είναι ακριβείς και αληθείς. Ο Συνδρομητής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στη εταιρεία κάθε μεταβολή στην διεύθυνση της κατοικίας ή και εργασίας του που έχει δηλωθεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Συνδρομητικών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Υπηρεσιών.
ο Συνδρομητής δικαιούται να προβαίνει σε αλλαγή πακέτου προγραμμάτων μόνο κατόπιν παρόδου τριάντα ημερολογιακών ημερών από την τελευταία φορά που πραγματοποίησε την προηγούμενη αλλαγή πακέτου. 5. Από τη στιγμή που θα διαβιβάσει το σχετικό αίτημά του στη εταιρεία (όπου υποχρεούται να αναφέρει εκτός από τα στοιχεία του και το πακέτο στο οποίο θέλει να μεταπηδήσει), η εταιρεία θα προβεί στην ενεργοποίηση του νέου επιλεγέντος πακέτου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Οποιαδήποτε διαφορά ποσού που προκύπτει από την αλλαγή και επιλογή του νέου πακέτου σε σχέση με την προκαταβληθείσα συνδρομή βάσει του προηγούμενου/παλαιού πακέτου, αυτή θα χρεωθεί σε βάρος ή θα πιστωθεί προς όφελος του Συνδρομητή σε επόμενο λογαριασμό, ανάλογα με την περίπτωση.
6. Σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία επιλέξει να προβεί σε μεταβολή/αντικατάσταση των παρεχόμενων προγραμμάτων ή/και των πακέτων ή/και των συνδρομητικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης Παροχής Συνδρομητικών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Υπηρεσιών, ο Συνδρομητής αποδέχεται με την υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Συνδρομητικών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Υπηρεσιών ότι η εκάστοτε καταβαλλόμενη συνδρομή του, όπως αυτή θα καθορίζεται από τη εταιρεία, θα αντιστοιχεί στις εκάστοτε παρεχόμενες συνδρομητικές υπηρεσίες και στα πακέτα προγραμμάτων. Εάν, σε περίπτωση τέτοιας μεταβολής ή αντικατάστασης πακέτων ή προγραμμάτων, ο Συνδρομητής δεν επιθυμεί να επιλέξει κάποιο από τα νέα πακέτα, τότε αυτός δικαιούται να ζητήσει, αζημίως τόσο για τη εταιρεία όσο και για εκείνον, τη διακοπή των παρεχόμενων συνδρομητικών υπηρεσιών.
7. Ο Συνδρομητής που αποκτά πρόσβαση στα Πρόσθετα Προγράμματα Ενηλίκων (ΠΠΕ) γνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο των εν λόγω τηλεοπτικών προγραμμάτων είναι άκρως ερωτικό/αισθησιακό και, ως εκ τούτου, απευθύνεται αποκλειστικά για θέαση σε άτομα που έχουν συμπληρώσει, όπως και ο ίδιος, το 18ο έτος της ηλικίας του. Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ. Συνεπώς, και δεδομένου ότι τα ΠΠΕ θα μεταδίδονται και κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο  Συνδρομητής οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (π.χ. κλείδωμα Αποκωδικοποιητή, γονικό έλεγχο κλπ.) ώστε να εξασφαλίζει και να αποτρέπει την πρόσβαση στα ΠΠΕ από ανήλικα άτομα ή τρίτους μη εξουσιοδοτημένους. Στα πλαίσια αυτά ο Συνδρομητής, σε περίπτωση που έχει προμηθευθεί τον αποκωδικοποιητή όχι από τη εταιρεία αλλά από τρίτους, δεσμεύεται, υποχρεούται και δηλώνει υπεύθυνα με την παρούσα ότι θα προμηθευθεί κατάλληλο αποκωδικοποιητή που να παρέχει τη δυνατότητα κλειδώματος/γονικού ελέγχου. 
8. Για όσο χρονικό διάστημα η εταιρεία χρησιμοποιεί για την πρόσβαση στο σύνολο των συνδρομητικών υπηρεσιών τη χρήση ψηφιακού αποκωδικοποιητή εφοδιασμένου με την τεχνολογία Secure Silicon (όπως, ενδεικτικά, είναι οι αποκωδικοποιητές τύπου «NovaBox HD 831» ή «NovaBox HD PVR 865» ή άλλου τύπου, που φέρει όμως τη συμβατή τεχνολογία Secure Silicon, είναι εγκεκριμένος από τη εταιρεία και είναι σύμφωνος με τα πρότυπα λειτουργίας, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις ασφαλείας της εταιρείας), ισχύουν τα όσα αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης Παροχής Συνδρομητικών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Υπηρεσιών. O Συνδρομητής γνωρίζει και αποδέχεται ότι: 1) η εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε να ενεργοποιήσει (ή και να απενεργοποιήσει) εξ αποστάσεως από το μηχανογραφικό της κέντρο την εφαρμογή της τεχνολογίας Secure Silicon στους ψηφιακούς αποκωδικοποιητές, που είναι ήδη εφοδιασμένοι με την τεχνολογία αυτή, προκειμένου να είναι εφικτή η πρόσβαση στο σύνολο των συνδρομητικών υπηρεσιών και 2) η χρήση της κάρτας πρόσβασης με αποκωδικοποιητή που δεν φέρει ή/και δεν είναι συμβατός με την τεχνολογία Secure Silicon ή/και με επιπρόσθετους ψηφιακούς αποκωδικοποιητές, ακόμα κι αν αυτοί είναι εφοδιασμένοι με την τεχνολογία Secure Silicon αλλά είναι διαφορετικοί από αυτόν που ο Συνδρομητής έχει γνωστοποιήσει στη εταιρεία ή μη εγκεκριμένοι από τη εταιρεία δεν θα καθιστά τεχνικά εφικτή την πρόσβαση στο σύνολο των συνδρομητικών υπηρεσιών.