Διαβίβαση δεδομένων με σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων Διαβίβαση δεδομένων με σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων Διαβίβαση δεδομένων με σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων Διαβίβαση δεδομένων με σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων
Nova Εξυπηρέτηση Πελατών / Χρήσιμα

Διαβίβαση δεδομένων με σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων

Υπεύθυνοι Επεξεργασίας:

Οι παρακάτω ανώνυμες εταιρείες:

α) NOVA M.A.E. (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Nova») - με έδρα Ατθίδων 4, Καλλιθέα 17671, τηλ: 211-9559000) με ΑΦΜ 094444827 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και
β) «NOVA Broadcasting Συνδρομητικής Τηλεόρασης, Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών » με το διακριτικό τίτλο «NOVA BROADCASTING A.E.», που εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης Αττικής (Προέκταση οδού Μάνης, ΤΚ 15351, Κάντζα Παλλήνης Αττικής), με ΑΦΜ 998179538 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,

(στο εξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή «Εταιρείες/α»),

με την ιδιότητα κάθε μίας από τις παραπάνω Εταιρείες ως «Υπευθύνου Επεξεργασίας» συστημάτων αρχειοθέτησης που περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα των υφισταμένων και πρώην πελατών, συνδρομητών καθώς και των εν γένει συναλλασσόμενων με οποιαδήποτε ιδιότητα με αυτήν με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις παραπάνω Εταιρείες («Υποκειμένων Επεξεργασίας»), προβαίνουν στην ακόλουθη ενημέρωση προς τους πελάτες, συνδρομητές και τους συναλλασσόμενους με αυτές γενικά, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1 του Ν. 2472/1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του νόμου 3758/2009, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4038/2012 και τις διατάξεις του άρθρου 12 επ. του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (εφεξής ο «Κανονισμός»).

Οι ανωτέρω Εταιρείες ανακοινώνουν ότι τηρούν Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού και συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των υφισταμένων και πρώην πελατών («Υποκειμένων Επεξεργασίας») που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμο ανοικτό υπόλοιπο, σύμφωνα με τα ηλεκτρονικώς τηρούμενα εμπορικά βιβλία και στοιχεία των ως άνω Εταιρειών και τις επιμέρους λογιστικές καρτέλες πελάτη ή/και προμηθευτή, από εκδοθέντα φορολογικά παραστατικά που έχουν εκδοθεί από τις ως άνω Εταιρείες νομίμως στο πλαίσιο σχετικής συμβατικής σχέσης των Υποκειμένων Επεξεργασίας με τις ως άνω Εταιρείες και σύμφωνα με τους ειδικότερους κατά περίπτωση συμφωνηθέντες συμβατικούς όρους, για τους παρακάτω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Σκοποί & Νομιμότητα Επεξεργασίας:

Τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων καθίστανται αντικείμενο επεξεργασίας από την ίδια την Εταιρεία καθώς και από συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών (Ε.Ε.Ο) καθώς και από δικηγορικά γραφεία, τα οποία ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό έκαστης των Εταιρειών, στο πλαίσιο σχετικής έγγραφης συμβατικής σχέσης, με σκοπό την διαχείριση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων έκαστης Εταιρείας και ειδικότερα την εξώδικη ή/και δικαστική ενημέρωση και είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της Εταιρείας.

Η ανωτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των εκατέρωθεν συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών, όπως αυτές απορρέουν από τις σχετικές επιμέρους έγγραφες ή και ηλεκτρονικές συμφωνίες των μερών.

Είδος Δεδομένων:

Για τους ανωτέρω σκοπούς οι Εταιρείες και οι τρίτοι που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό αυτών, συλλέγουν και επεξεργάζονται (συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης) τα απολύτως αναγκαία δεδομένα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα συνίστανται στα εξής:

  • Στοιχεία Ταυτοποίησης, όπως Όνομα, Επώνυμο, Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
  • Στοιχεία Επικοινωνίας, όπως Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., Πόλη, Χώρα)
  • Οικονομικά Στοιχεία: στοιχεία Υπολοίπου/ Οφειλής

Αποδέκτες των Δεδομένων:

Αποδέκτες των δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας είναι οι παρακάτω συνεργαζόμενες Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών (Ε.Ε.Ο.) και τα ακόλουθα δικηγορικά γραφεία:

1. Οι κάτωθι συνεργαζόμενες εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΜ 11/21.6.2010 ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ PALADINO S.A ΑΦΜ:099083430 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ:52291/01ΑΤ/Β/02/238

2130118000

14/22.6.2010 FIRST CALL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FIRST CALL ΑΕ ΑΦΜ: 999862130 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΜΑΕ:51728/01ΝΤ/Β/02/59(201

2116000893

ΑΜ 13/22.6.2010 ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ CYCLE CREDIT A.E. ΑΦΜ:094507394 ΔΟΥ:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

2109304200

2. Τα κάτωθι δικηγορικά γραφεία:

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΟΥΦΑΣ

2130175600

ΝΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΘΗΝΩΝ

2108826115

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΧΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

2103633003

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΑΚΗ - ΤΣΑΓΚΟΥ 

2155013100

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗ

2162008784

3. Λοιπές δικηγορικές εταιρείες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους με περιστασιακή επεξεργασία ανά περίπτωση.
Πλήρης λίστα των τρίτων αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων υπάρχει διαθέσιμη κατόπιν σχετικού αιτήματός σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:

Ειδική ενημέρωση γίνεται προς τα Υποκείμενα Επεξεργασίας για το ότι οι ανωτέρω Εταιρείες καθώς και συνεργαζόμενοι τρίτοι που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους ήτοι οι παραπάνω Αποδέκτες, στα πλαίσια του παραπάνω σκοπού και στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις διατάξεις του νόμου 3758/2009, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4038/2012 και ισχύει, δύνανται να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με πελάτες ή/και συνεργάτες της και των συναφών δεδομένων κίνησης. Οι ανωτέρω Εταιρείες καθώς και οι συνεργαζόμενοι τρίτοι που εκτελούν την εν λόγω επεξεργασία για λογαριασμό τους ενημερώνουν ειδικά τους πελάτες ή/και συνεργάτες κατά περίπτωση, πριν από οποιαδήποτε σχετική καταγραφή και μετά από σχετική συγκατάθεση που δίνεται από τα Υποκείμενα Επεξεργασίας με το νόμιμο τρόπο.

Χρόνος Τήρησης:

Τα παραπάνω δεδομένα τηρούνται μέχρι την εξόφληση των οφειλών ή μέχρι την αμετάκλητη επίλυση διαφοράς από αρμόδια υπηρεσία ή Δικαστήριο. Τα δεδομένα του Πελάτη μπορούν να τηρηθούν για παραπάνω χρονικό διάστημα, για την εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης του Υπευθύνου Επεξεργασίας, σύμφωνα με την φορολογική ή εν γένει νομοθεσία καθώς και για άλλους σκοπούς επεξεργασίας του Υπευθύνου.

Ασφάλεια Επεξεργασίας:

Οι ανωτέρω Εταιρείες ως Υπεύθυνες Επεξεργασίας έχουν λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, για την προστασία των δεδομένων όπως ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679).

Επιπλέον οι συνεργάτες τους έχουν δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως και αναλάβει τις κατωτέρω υποχρεώσεις προκειμένου να εκτελούν για λογαριασμό των Εταιρειών την ανωτέρω επεξεργασία και ειδικότερα:

Nα τηρούν εχεμύθεια, όπως και οι υπάλληλοί τους, για τα προσωπικά δεδομένα που γνωρίζουν.

Nα μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια των Υπευθύνων

Nα λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους όπως ασφαλές λογισμικό και φυσική προστασία, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση.

Να σχεδιάζουν τα συστήματα τους, ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις τους.

Να ενημερώνουν άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων.

Να συμμορφώνονται με τις καταγεγραμμένες εντολές των Εταιρειών, με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Δικαιώματα Υποκειμένων Επεξεργασίας:

Οι Εταιρείες ενημερώνουν τα Υποκείμενα ότι διατηρούν δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν την ανωτέρω επεξεργασία, διόρθωσης ή και διαγραφής καθώς και δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας που τους αφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για να υποβάλλετε οποιοδήποτε αίτημα ή για να ασκήσετε τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διορισμένο Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας είτε τηλεφωνικά στο τηλ. 211-9559000, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο: [email protected].

Σε περίπτωση μη (έγκαιρης) απάντησης καθώς και σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση της Εταιρείας μας, διατηρείτε το δικαίωμα προσφυγής σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

Για κάθε άλλο θέμα, με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μπορείτε να επικοινωνείτε:

NOVA M.A.E.,
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
τηλ. 211-9559000, φαξ. 211-9559333,
E-mail: 
data.privacy@nova.gr