Διμηνιαίοι λογαριασμοί Διμηνιαίοι λογαριασμοί Διμηνιαίοι λογαριασμοί Διμηνιαίοι λογαριασμοί
Nova Εξυπηρέτηση Πελατών / Χρήσιμα

Διμηνιαίοι λογαριασμοί

Η NOVA M.A.E. ενημερώνει ότι, από την 1η Νοεμβρίου του 2022, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των συστημάτων της προγραμματίζει να  πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες τροποποιήσεις στους γενικούς όρους και στα τιμολόγια των υφιστάμενων συνδέσεων και αφορούν στους Nova συνδρομητές, οι οποίοι διαθέτουν υπηρεσίες Internet και σταθερής τηλεφωνίας με διμηνιαίο κύκλο τιμολόγησης.

Αναλυτικότερα οι μεταβολές που θα πραγματοποιηθούν:

  • Μεταβολή του διμηνιαίου κύκλου τιμολόγησης σε μηνιαία έκδοση λογαριασμού
  • Μεταβολή της ημερομηνίας έκδοσης λογαριασμού για τους συνδρομητές που εκδίδεται ο λογαριασμός τους την 30η  του εκάστοτε μήνα, στην 1η ημέρα του εκάστοτε μήνα
  • Μεταβολή (μείωση) της χρέωσης της πλήρους έντυπης αναλυτικής κίνησης λογαριασμού, για τους συνδρομητές που έχουν επιλέξει αυτή την επιλογή, από 2,10€ ανά λογαριασμό σε 1,05€ ανά λογαριασμό

Παρακάτω, παρατίθενται αυτούσιοι οι όροι που τροποποιούνται, με την σχετική επισήμανση, από την 1η  Νοεμβρίου του 2022.

7.1. Η χρέωση για την παροχή των υπηρεσιών αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της υπηρεσίας από την Nova, με βάση τις τιμές που ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Nova, όπως αυτός κοινοποιείται στον δικτυακό τόπο της Εταιρίας και διατίθεται από όλα τα σημεία πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας. Ο Συνδρομητής προκαταβάλλει εξαρχής το τίμημα του επόμενου διμήνου μήνα και η Nova εκδίδει το αντίστοιχο παραστατικό που προβλέπεται από την νομοθεσία περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν. 4308/2014), ως εκάστοτε ισχύει, εκτός εάν άλλως έχει συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η εκάστοτε μείωση τιμοκαταλόγου από τη Nova δεν ισχύει επί των ειδικών τιμών που η εταιρεία τυχόν παρέχει στα πλαίσια ειδικών προσφορών εκτός εάν η ειδική τιμή είναι μεγαλύτερη της νέας μειωμένης τιμής τιμοκαταλόγου. Η Nova εκδίδει λογαριασμό για χρονικό διάστημα έως και δύο μηνών ενός μήνα για την αξία της υπηρεσίας που παρεσχέθη το χρονικό αυτό διάστημα, πλέον Φ.Π.Α. Ο Συνδρομητής επιβαρύνεται επιπλέον με το τέλος σταθερής τηλεφωνίας και internet, ήτοι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού που αναλογεί στις υπηρεσίες επικοινωνίας, όπως προσδιορίζεται στην κείμενη νομοθεσία με ισχύ από 1/1/2017.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις, έχουν ως ημερομηνία εφαρμογής, για κάθε συνδρομητή, την αντίστοιχη ημερομηνία τιμολόγησης της υπηρεσίας του μετά την ημερομηνία που αναφέρεται. Να σημειωθεί, πως οι ανωτέρω μεταβολές λειτουργούν προς όφελος των τελικών χρηστών και κατά συνέπεια δεν εγείρεται το δικαίωμα για αζήμιας καταγγελίας της σύμβασης, για τους υφιστάμενους συνδρομητές που διαθέτουν υπηρεσίες με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζουμε ότι για μεγαλύτερη ευελιξία, μπορείτε να εξοφλείτε τους λογαριασμούς σας άμεσα και δωρεάν στο Nova.gr, μέσω Μy Account ή στα καταστήματα Nova.