Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Σταθόπουλος
Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Τζελέπης
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Vladislav Ratajac
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Δουκίδης
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Κατσούλας
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος