Ανακοινώσεις

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ - 23η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
  23/02/2021
  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (στο εξής η «Εκδότρια») ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεώς της, συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το «ΜΟΔ»), δυνάμει του οποίου...
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
  17/02/2021
  Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: Α. Εκλογή του κ. Πέτρου Κατσούλα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του...
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΔΠ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
  29/01/2021
  Σε συνέχεια της από 10.12.2020 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») ανακοίνωσής της, η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 27.01.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής...
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ - 22η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
  26/01/2021
  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (στο εξής η «Εκδότρια») ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεώς της, συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το «ΜΟΔ»), δυνάμει του οποίου...
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
  21/01/2021
  Η εταιρεία Forthnet A.E. (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η μέτοχος εταιρεία MASSAR INVESTMENTS LLC και ο ελέγχων αυτή κ. Abdulaziz Al Ghurair οι οποίοι κατέχουν, άμεσα η πρώτη και έμμεσα ο δεύτερος, είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσια...
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΔΙΕΘΥΝΤΩΝ
  15/01/2021
  Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση, με κοινή συμφωνία, της συνεργασίας της με τους κ.κ. Γρηγόρη Τσουγκριάνη, Consumer Services & Business Development Executive Director και...
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ
  30/12/2020
  Σε συνέχεια της από 11.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της αναφορικά με τον καθορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως επιτροπής του  Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των μελών αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η εταιρεία Forthnet...