5G
Επιστροφή σε Γενικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | 01.06.2022. 09:00:00

Ανακοίνωση τροποποίησης συμβατικών όρων κινητής

Στο πλαίσιο προαγωγής της διαφάνειας και της καλύτερης επικοινωνίας της με τους συνδρομητές, η WIND ανακοινώνει:

i) την τροποποίηση των Όρων Σύνδεσης στο Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας και ειδικότερα της ενότητας αυτών που αφορά στην ενεργοποίηση και στη διάρκεια των συνδέσεων καρτοκινητής.

Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω αλλαγές αποσκοπούν στην καλύτερη και πιο κατανοητή απόδοση των όρων, ενώ δεν αλλάζουν  οι κανόνες ως προς τον τρόπο ενεργοποίησης και διάρκειας των συνδέσεων καρτοκινητής, που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Παρακάτω, παρατίθενται αυτούσιοι οι όροι που τροποποιούνται από 1 Ιουλίου 2022

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

9. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

9.1 Η παρούσα Σύνδεση, εφ’ όσον έχει συμπληρωθεί και υποβληθεί από το Συνδρομητή η Αίτηση συνοδευόμενη από την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 6, παράγραφος 1 και έχει γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία, τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που ο Συνδρομητής συνδεθεί στο δίκτυο της Εταιρείας/ πραγματοποιήσει κλήση μέσω του δικτύου της Εταιρίας.

9.2 Ο Συνδρομητής προκειμένου να διενεργεί εξερχόμενη κίνηση από τη Σύνδεσή του θα πρέπει να ανανεώνει το χρηματικό υπόλοιπο αυτής με τους εκάστοτε διαθέσιμους τρόπους. Το χρηματικό υπόλοιπο που διαθέτει ο Συνδρομητής στο λογαριασμό του μπορεί να καταναλωθεί εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την τελευταία ημερομηνία ανανέωσης. Μετά το πέρας των δύο (2) μηνών από την τελευταία ημερομηνία ανανέωσης, το εναπομείναν στην Σύνδεση χρηματικό υπόλοιπο διαγράφεται αυτόματα, ακόμη κι αν δεν έχει αναλωθεί.  Διευκρινίζεται ότι το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο από προηγούμενους μήνες διατηρείται στη Σύνδεση του Συνδρομητή εφόσον προβαίνει σε ανανέωση εντός διμήνου. Το διαθέσιμο κάθε φορά χρηματικό υπόλοιπο δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον Συνδρομητή για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (κλήσεων, μηνυμάτων και δεδομένων), η δε ανάλωσή του στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες  Τιμοκαταλόγους της Εταιρείας, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στους ακόλουθους συνδέσμους https://www.wind.gr/gr/f2g/timokatalogos/ και https://www.myq.gr/gr/xrewseis-q/. Επιπλέον, ο Συνδρομητής δύναται να χρησιμοποιήσει το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του προκειμένου να ενεργοποιήσει προπληρωμένα πακέτα υπηρεσιών, οι τιμές, παροχές και η διάρκεια των οποίων προσδιορίζονται στον εκάστοτε δημοσιευμένο Τιμοκατάλογο της Εταιρείας. Εφόσον ο Συνδρομητής έχει ενεργοποιημένα πακέτα, προηγείται η κατανάλωση των ενσωματωμένων σε αυτά υπηρεσιών και όταν αυτές εξαντληθούν, καταναλώνεται το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο, σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι μετά την παρέλευση της διάρκειας ισχύος κάθε πακέτου, η ενσωματωμένη χρήση, που αυτό περιέχει αυτόματα διαγράφεται από τη Σύνδεση του Συνδρομητή, ακόμη κι αν δεν έχει καταναλωθεί και εκκινεί η χρέωση με βάση τον Τιμοκατάλογο της Εταιρείας, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο.

9.3 Μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από την τελευταία αγορά χρηματικού υπολοίπου, ενεργοποιείται φραγή εξερχομένων κλήσεων, μηνυμάτων και δεδομένων και παραγράφεται πιθανό εναπομείναν χρηματικό υπόλοιπο, ενώ εντός του ως άνω διαστήματος ο Συνδρομητής δύναται να πραγματοποιεί κλήσεις σε Αριθμούς Έκτακτης Ανάγκης. Μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από την τελευταία ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου, ενεργοποιείται επιπλέον φραγή εισερχομένων κλήσεων, μηνυμάτων και δεδομένων. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση των δεκατριών μηνών (13) από την τελευταία ανανέωση ο Συνδρομητής δύναται να προβεί σε ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου της Σύνδεσής του προκειμένου να επαναφέρει πλήρως την δυνατότητα διενέργειας εξερχόμενης και εισερχόμενης κίνησης. Μετά την παρέλευση δεκατριών μηνών (13) από την τελευταία ανανέωση χρηματικού υπολοίπου, η Σύνδεση διακόπτεται πλήρως και παύει να συνδέεται με το δίκτυο κινητής της Εταιρείας, ενώ η εκ νέου ενεργοποίησή της δεν είναι πλέον δυνατή με απλή ανανέωση του χρόνου ομιλίας, αλλά απαιτείται εκ νέου υποβολή Αίτησης Σύνδεσης. Μετά το πέρας  έξι (6) μηνών από την από την ημερομηνία διακοπής της Σύνδεσης, ο τηλεφωνικός αριθμός που αντιστοιχεί σε αυτήν μπορεί να εκχωρηθεί σε νέο συνδρομητή.

ii) H WIND, στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/612 της 6ης Απριλίου 2022 για την περιαγωγή στην Ένωση, εισαγάγει νέα μέτρα για την αύξηση της διαφάνειας και ανακοινώνει την τροποποίηση των όρων κινητής για συνδρομητές συμβολαίου ιδιωτικών και εταιρικών προγραμμάτων καθώς και Καρτοκινητής, αναφορικά με τις υπηρεσίες περιαγωγής προκειμένου να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους τύπους υπηρεσιών που ενδέχεται να επιφέρουν αυξημένα τέλη κατά την περιαγωγή. Τέλος, στους σχετικούς όρους θα περιλαμβάνονται  πληροφορίες σχετικά με τους όρους και την ποιότητα της υπηρεσίας περιαγωγής κατά την περιαγωγή εντός της Ένωσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του BEREC.