5G

NOVA

Όροι Χρήσης

 

 

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Ο ιστότοπος www.nova.gr έχει δημιουργηθεί από την εταιρία «NOVA TELECOMMUNICATIONS AND MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με σκοπό την παροχή πληροφοριών, την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών για τους επισκέπτες/ χρήστες της Ιστοσελίδας.

 

Με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας αποδέχεστε τους όρους χρήσης, που ακολουθούν, και δεσμεύεστε ότι θα κάνετε χρήση του Ιστοτόπου μας και των ιστοσελίδων, που τον αποτελούν, όπως οι όροι αυτοί ορίζουν. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη δέσμευση από τους παρακάτω όρους χρήσης, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

 

1. Στοιχεία Nova

Τα στοιχεία της Επιχείρησής μας έχουν ως ακολούθως:

Εμπορική Επωνυμία: NOVA TELECOMMUNICATIONS AND MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Διακριτικός Τίτλος: NOVA Μ.Α.Ε.

Έδρα: Λ. Αθηνών 106, Αθήνα, ΤΚ. 104 42

ΑΦΜ: 099936189

 

2. Αντικείμενο

Με τους παρόντες όρους χρήσης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, με βάση τους οποίους η Nova διαθέτει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στους χρήστες του διαδικτύου.

 

Μέσω του Ιστοτόπου η Nova σας παρέχει υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας και ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και προϊόντα πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το αντικείμενο των παρόντων όρων χρήσης συμπεριλαμβάνει την επιγραμμική πώληση προϊόντων / υπηρεσιών, που ρυθμίζονται επιπρόσθετα και από ειδικότερους όρους πώλησης, στους οποίους κάθε φορά συναινείτε πριν την κατάρτιση της κάθε σύμβασης.

 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

 

Η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τους παρόντες όρους χρήσης, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο www.nova.gr.

 

3. Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :

 

α) «Εμπορικές επικοινωνίες» - όλες οι μορφές επικοινωνίας που αποσκοπούν να προωθήσουν, άμεσα ή έμμεσα, αγαθά, υπηρεσίες ή την εικόνα της Επιχείρησής μας στους πελάτες μας.

 

β) «Ιστότοπος» – ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου www.nova.gr, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού.

 

γ) «Προϊόντα» - Τα προϊόντα πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που παρέχονται ως δεκτικά σε πρόταση παραγγελίας από την Εταιρεία μας μέσω του Ιστοτόπου www.nova.gr.

 

δ) «Υπηρεσίες» - οι υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας και ηλεκτρονικού εμπορίου που παρέχονται από την Εταιρεία μας μέσω του Ιστοτόπου www.nova.gr.

 

ε) «Χρήστης» - ο διαδικτυακός χρήστης του Ιστοτόπου www.nova.gr.

 

4. Διαδικασία Παραγγελιών

Μέσω του επιχειρηματικού ιστοτόπου www.nova.gr η Επιχείρησή μας παρέχει στους χρήστες του Ιστοτόπου την δυνατότητα παραγγελίας και αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών σε λιανική βάση. Στα πλαίσια της παροχής των παραπάνω Προϊόντων / Υπηρεσιών, κατόπιν της δημιουργίας του προσωπικού του λογαριασμού, κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να εκτελεί παραγγελίες καθώς και να προβαίνει σε αγορά Προϊόντων και Υπηρεσιών, τα οποία προσφέρονται προς πώληση από την Επιχείρησή μας και παρουσιάζονται ως διαθέσιμα επί του Ιστοτόπου.

 

Η παρουσίαση των προς πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών επί του Ιστοτόπου έχει τον χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους χρήστες για την υποβολή πρότασης κατάθεσης παραγγελιών. Για τον λόγο αυτόν τέτοια παρουσίαση δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της Επιχείρησής μας για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή για το άμεσο της εκτέλεσης των παραγγελιών. Η Nova διατηρεί οποτεδήποτε το απόλυτο δικαίωμα απόρριψης υποβληθέντων παραγγελιών χωρίς την υποχρέωση παροχής σχετικής αιτιολογίας υπό την προϋπόθεση άμεσης επιστροφής τυχόν καταβληθέντων ποσών.

 

Η σύμβαση πώλησης προϊόντων μεταξύ της Επιχείρησής μας και του εκάστοτε χρήστη καταρτίζεται κατόπιν (α) κατάθεσης από αυτόν σχετικής ολοκληρωμένης παραγγελίας, που επέχει θέση πρότασης και (β) αποδοχής της παραγγελίας αυτής από την Εταιρεία με την αποστολή αντίστοιχης ηλεκτρονικής επιστολής προς τον τελευταίο. Η ηλεκτρονική αυτή επιστολή λογίζεται ότι έχει παραληφθεί από τον χρήστη κατά τη χρονική στιγμή που αυτός αποκτά πρόσβαση σε αυτή.

 

Με την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης η Επιχείρησή μας έχει την υποχρέωση να παραδώσει το πωλούμενο προϊόν και ο χρήστης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει το τίμημα, όπως αυτό αναγράφεται κατά τη διαδικασία κατάθεσης της παραγγελίας. Η Επιχείρησή μας διατηρεί την κυριότητα του πωλούμενου προϊόντος και μετά την παράδοση αυτού υπό την αίρεση πλήρους αποπληρωμής του συμφωνημένου τιμήματος από τον χρήστη. Σε περίπτωση υπερημερίας του χρήστη η Εταιρεία έχει το δικαίωμα είτε να απαιτήσει το τίμημα είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ζητώντας την απόδοση του πράγματος στην κατάσταση, που αυτό βρισκόταν, όταν παραδόθηκε. Σε κάθε περίπτωση, από το χρονικό σημείο της παράδοσης την ευθύνη για την κατάσταση του πράγματος φέρει ο χρήστης.

 

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας ακολουθείτε τα σχετικά τεχνικά βήματα της διαδικασίας υποβολής. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας θέτουμε στη διάθεσή σας τεχνικά μέσα για την επισήμανση και διόρθωση τυχόν λαθών κατά τον ηλεκτρονικό της χειρισμό, όπως τη δυνατότητα επιστροφής σε προηγούμενα τεχνικά βήματα πριν την τελική της κατάθεση.

 

Οι τιμές που αναγράφονται εντός του Ιστοτόπου αποτελούν το ακριβές αντίτιμο πώλησης των κατά περίπτωση προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ δεν περιλαμβάνουν τις δαπάνες μεταφοράς, για την οποία γίνεται ιδιαίτερη μνεία κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης των παραγγελιών. H Nova διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει οποτεδήποτε σε αλλαγή των αναγραφόμενων τιμών, χωρίς όμως τέτοιες αλλαγές να επηρεάζουν την τιμολόγηση ήδη υποβληθέντων παραγγελιών, για τις οποίες έχει αποσταλεί σχετική αποδοχή της Επιχείρησής μας.

 

Μετά την ολοκλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης και την καταβολή από μέρους σας του σχετικού αντιτίμου η Επιχείρησή μας εκδίδει και σας αποστέλλει σχετικό φορολογικό παραστατικό ταχυδρομικά. Η Επιχείρησή μας δεν έχει υποχρέωση για την έκδοση άλλου τύπου φορολογικών παραστατικών καθώς και για την αποστολή τους σε έντυπη μορφή είτε μέσω ταχυδρομείου είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

 

5. Τρόποι Πληρωμής

Η Επιχείρησή μας δέχεται την αποπληρωμή ποσών για την αγορά Προϊόντων μέσω του www.nova.gr με τους εξής τρόπους :

 

Επιγραμμική υποβολή και χρέωση χρεωστικών / πιστωτικών καρτών.

 

Με αντικαταβολή.

 

Η αποπληρωμή με αντικαταβολή από ιδιώτες επιτρέπεται για ποσά μέχρι 500€. Σε ποσά άνω των €500 είναι υποχρεωτική η αποπληρωμή μέσω χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας. Η αποπληρωμή με αντικαταβολή από επαγγελματίες και επιχειρήσεις επιτρέπεται για ποσά άνω των 500€, εφόσον υποχρεωτικά καταχωρούνται στοιχεία που αφορούν Επωνυμία και ΑΦΜ καθώς και στοιχεία των παραστατικών (Τιμολογίων) που συνοδεύουν την αποστολή και εισπράττονται με αντικαταβολή.

 

Για την αγορά των Προϊόντων μας μέσω του Ιστοτόπου η Επιχείρησή μας δέχεται τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, Diners, Maestro & American Express. Οι συναλλαγές σας εντός του Ιστοτόπου προστατεύονται από τελευταίας τεχνολογίας συστήματα online ασφαλείας (3D Secure, SSL/TLS και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Verisign Inc.) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

 

Η Επιχείρηση μας δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της, που σχετίζονται με την επιγραμμική (online) πληρωμή των προϊόντων της, όπως αριθμούς και κωδικούς πιστωτικών καρτών. Τέτοιου είδους δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας κατ’ αποκλειστικότητα από και με ευθύνη της συνεργαζόμενης τράπεζας κατά τη διαδικασία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης κάθε πώλησης με τη μέθοδο της ανακατεύθυνσης (redirect), δηλαδή με τη μέθοδο της μεταφοράς του χρήστη από τον ιστοτόπο www.nova.gr σε ιστοσελίδα ευθύνης της εν λόγω τραπεζικής Επιχείρησης.

 

Με την απόδοση των παραγγελλόμενων Προϊόντων και την καταβολή από πλευράς του Πελάτη του σχετικού αντιτίμου η σύμβαση πώλησης προϊόντων ολοκληρώνεται και η Επιχείρησή μας δε φέρει ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση ή ευθύνη απέναντί στον Πελάτη πέραν όσων ρητώς προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

 

Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης και την καταβολή από μέρους του Πελάτη του σχετικού αντιτίμου η Επιχείρησή μας εκδίδει και αποστέλλει στον Πελάτη σχετικό φορολογικό παραστατικό σε ηλεκτρονική μορφή. Η Επιχείρησή μας δεν έχει υποχρέωση για την έκδοση άλλου τύπου φορολογικών παραστατικών καθώς και για την αποστολή τους σε έντυπη μορφή είτε μέσω ταχυδρομείου είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

 

6. Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων/Υπηρεσιών

Η παρούσα πολιτική επιστροφής προϊόντων/υπηρεσιών αφορά συμβάσεις προμήθειας υπηρεσιών/αγοράς αγαθών εξ αποστάσεως από το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της Nova και δεν εφαρμόζεται σε αγορές και παραλαβές προϊόντων/υπηρεσιών μέσω φυσικών καταστημάτων Nova.

 

Η επιστροφή προϊόντων/υπηρεσιών πραγματοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του πελάτη.

 

Ο πελάτης οφείλει κατά την παράδοση σε αυτόν των προϊόντων/υπηρεσιών που αγόρασε να πραγματοποιεί έλεγχο ως προς την κατάστασή τους και τις συμφωνημένες ιδιότητες.

 

6.1. Επιστροφή Προϊόντων/Υπηρεσιών

Επιστροφή προϊόντων/υπηρεσιών πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) Όταν απεστάλησαν στον πελάτη προϊόντα/υπηρεσίες λανθασμένα ή διαφορετικά από αυτά που παρήγγειλε (πχ λάθος στην παραγγελιοληψία, στο είδος, στην αποστολή κ.λπ.). Ο πελάτης δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή του προϊόντος/υπηρεσίας εξ αρχής και να επικοινωνήσει άμεσα με το 13800 για την αντικατάσταση ή επιστροφή τους, με την αντίστοιχη επιστροφή στον πελάτη του πληρωθέντος από αυτόν τιμήματος.

 

β) Όταν τα προϊόντα/υπηρεσίες που απεστάλησαν στον πελάτη είναι ελαττωματικά, όπως  ενδεικτικά προϊόντα που φέρουν εμφανείς φθορές,  κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λπ.. Ο  πελάτης δικαιούται να αρνηθεί να παραλάβει τα εν λόγω προϊόντα/υπηρεσίες εξ αρχής και να αιτηθεί στη Nova, όπως κατωτέρω ορίζεται, την αντικατάστασή τους ή την επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος.

 

Για το λόγο αυτό, ο πελάτης οφείλει σε κάθε περίπτωση να ελέγχει τα προϊόντα/υπηρεσίες που του παραδίδονται ως προς τις συμφωνημένες ιδιότητες (ως προς τη λειτουργία, την ταυτότητα, την αρτιότητα, την κατάσταση, τη συσκευασία κ.λπ.) και αν διαπιστώσει ότι είναι ελαττωματικά, να επικοινωνήσει άμεσα με το 13800 για την αντικατάσταση ή επιστροφή τους με την αντίστοιχη επιστροφή στον πελάτη του πληρωθέντος από αυτόν τιμήματος.

 

γ) Όταν για οποιοδήποτε λόγο ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος από τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέλαβε, έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από την ανωτέρω συντελεσθείσα συναλλαγή (σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή), ακολουθώντας τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης που περιγράφεται κατωτέρω στον όρο 8.

 

6.2. Άσκηση Δικαιώματος Υπαναχώρησης

Η άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης του πελάτη για τις υπηρεσίες/οικονομικά προγράμματα/προϊόντα που αγοράζονται από το e-shop της Nova πραγματοποιείται σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία:

 

α) Η υπαναχώρηση σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών/οικονομικών προγραμμάτων γίνεται δεκτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ως ημέρα σύναψης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών της υπογεγραμμένης Αίτησης Σύμβασης των εν λόγω υπηρεσιών/οικονομικών προγραμμάτων. Για την επιστροφή, ο πελάτης καλεί στο 13800 και στη συνέχεια συμπληρώνει και υποβάλλει την αντίστοιχη «Δήλωση Υπαναχώρησης» που βρίσκεται διαθέσιμη στη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα «www.nova.gr».

 

Η υπαναχώρηση σε συμβάσεις υπηρεσιών/οικονομικών προγραμμάτων δεν δύναται να γίνει δεκτή μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας όταν ο πελάτης με προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του αναγνώρισε ότι θα απωλέσει το εν λόγω δικαίωμα υπαναχώρησης με την ολοκλήρωση της σύμβασης από τη Nova.

 

β) Η υπαναχώρηση σε συμβάσεις πώλησης προϊόντων/αγαθών και η επιστροφή αυτών γίνεται δεκτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. Ως ημέρα παραλαβής θεωρείται η ημέρα που ο πελάτης ή ένα τρίτο πρόσωπο που υποδείχθηκε από τον ίδιο παρέλαβε από τον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών τα εν λόγω προϊόντα/αγαθά.  Για την επιστροφή, ο πελάτης καλεί στο 13800 και στη συνέχεια συμπληρώνει και υποβάλλει την αντίστοιχη φόρμα «Επιστροφή online αγοράς» που βρίσκεται διαθέσιμη στη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα www.nova.gr.

 

Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται με προγραμματισμένο ραντεβού με εταιρεία courier, το οποίο ορίζεται κατά την κλήση του πελάτη στο 13800. Τα έξοδα της ανωτέρω επιστροφής και μεταφοράς των  προϊόντων θα επιβαρύνουν τη Nova.

 

H Nova θα επιστρέψει το τίμημα των προϊόντων εντός (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ενημερώθηκε για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Σημειώνεται ότι η Nova δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή των χρημάτων μέχρι την παραλαβή των εν λόγω προϊόντων ή μέχρι ο υπαναχωρών πελάτης να προσκομίσει τις σχετικές αποδείξεις για την εμπρόθεσμη και σύμφωνη με τις ανωτέρω προϋποθέσεις επιστροφή τους.

 

Η επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος που καταβλήθηκε μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με εντολή της Nova προς τη Συνεργαζόμενη Τράπεζα για πίστωση του καταβληθέντος τιμήματος στην τραπεζική κάρτα με την οποία είχε πραγματοποιηθεί η συναλλαγή. Σε περίπτωση αντικαταβολής, η επιστροφή του καταβληθέντος ποσού γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης στη Nova.

 

6.3. Προϋποθέσεις έγκυρης επιστροφής προϊόντων/αγαθών σε περιπτώσεις υπαναχώρησης:

 

Σε περιπτώσεις υπαναχώρησης από αγορά προϊόντων/αγαθών ή αγορά υπηρεσιών που συνοδεύονται από προϊόντα/αγαθά (πχ. scratch card, συσκευή κ.τ.λ.), ο πελάτης έχει την υποχρέωση να επιστρέψει τα προϊόντα/αγαθά άθικτα, στην αρχική άριστη κατάσταση που του παραδόθηκαν, στην αρχική πλήρη συσκευασία που κανονικά τα συνοδεύει (να συμφωνεί το ΙΜΕΙ για συσκευές κινητής –κωδικοί προϊόντος και συσκευασίας κ.λπ.), μαζί με το αρχικό περιεχόμενο αυτής (καλώδια, εξαρτήματα, έντυπα, αξεσουάρ κοκ), με ανέπαφες τις ταινίες ασφαλείας, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τυχόν ειδικές σημάνσεις των προϊόντων και χωρίς ουδεμία φθορά, να περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα και να συνοδεύονται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς τους και όλα τα έγγραφα που παραδόθηκαν με αυτά, το αργότερο εντός προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε το αίτημα υπαναχώρησης.

 

Η επιστροφή των προϊόντων/υπηρεσιών και η αντικατάστασή τους ή αντίστοιχα η πίστωση του καταβληθέντος τιμήματος θα γίνεται αφού διαπιστωθεί, μετά από σχετικό έλεγχο της Nova, ότι τα επιστρεφόμενα προϊόντα/αγαθά υπόκεινται σε διαδικασία αντικατάστασης ή πίστωσης σύμφωνα με τα παραπάνω. Η Nova δύναται να αρνηθεί την παραλαβή επιστρεφόμενων ειδών όταν η επιστροφή δεν πραγματοποιήθηκε με το δέοντα τρόπο και εντός των προβλεπόμενων ως άνω προθεσμιών ή όταν τα προϊόντα δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

 

7. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Τόσο η εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα όσο και το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου www.nova.gr και των επιμέρους ιστοσελίδων αυτού, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, τη διεπαφή (interface), την όλη παρουσίαση (look & feel), το λογισμικό, τον πηγαίο κώδικα και τον τρόπο διάρθρωσης αυτού, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησής μας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ενωσιακού και διεθνούς δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.

 

Ουδέν περιεχόμενο του Ιστοτόπου αυτού επιτρέπεται να εγγραφεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, μεταφραστεί, διασκευαστεί ή με άλλο τρόπο μετατραπεί, διανεμηθεί, εκμισθωθεί, εκτελεστεί δημοσίως, μεταδοθεί, παρουσιαστεί δημόσια στο κοινό ή καταστεί με άλλους τρόπους προσιτό στο κοινό χωρίς τη ρητή και έγγραφη άδεια της Επιχείρησής μας. Επιπρόσθετα, τα όποια γραφικά, λογότυπα, εικόνες, η διεπαφή (interface) και η όλη παρουσίαση (look & feel) του Ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε σύνδεση με προϊόντα / υπηρεσίες, που δεν παρέχονται από την Επιχείρηση, με τρόπο ώστε να προκαλείται έστω και κατ' ελάχιστο σύγχυση του καταναλωτικού κοινού ή να προσβάλλουν τη φήμη και την εικόνα της.

 

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται οι προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.nova.gr, εφ΄ όσον είναι μεταβατικές ή παρεπόμενες και αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα τεχνολογικής μεθόδου, έχουν δε ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψουν: α) την εντός δικτύου μετάδοση μεταξύ τρίτων μέσω διαμεσολαβητή ή β) τη νόμιμη χρήση, ενός έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου, και δεν έχουν καμία ανεξάρτητη οικονομική σημασία.

 

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

Ενδεικτικά, τα ψηφιακά φωνογραφήματα (τραγούδια και εν γένει μουσικά έργα), όπως επίσης και τα εικαστικά που εμφανίζονται και τα συνοδεύουν (εικόνες, εξώφυλλα, φωτογραφίες, κ.λπ.) ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στους Προμηθευτές του Περιεχομένου του Δικαιούχου (πχ Δισκογραφικές Εταιρείες), οι οποίοι έχουν παραχωρήσει το δικαίωμα στον Δικαιούχο να τα εκμεταλλεύεται, πωλεί και διανέμει μέσω της Ιστοσελίδας. Οι Αγορασμένοι Τίτλοι, που παρέχονται νομίμως από τη Nova στους νόμιμους χρήστες αυτών με τη διαδικασία του download, αποτελούν ιδιοκτησία των ως άνω Προμηθευτών Περιεχομένου (π.χ. Δισκογραφικών Εταιρειών) και διατίθενται στον τελικό χρήστη για προσωπική του και μόνο χρήση. Ο νόμιμος χρήστης δικαιούται να αναπαραγάγει για αυστηρά προσωπική του χρήση, ιδιωτική και όχι εμπορική, τα αγορασθέντα από αυτόν ψηφιακά φωνογραφήματα, να τα αποθηκεύει και εγγράφει (για προσωπική και μόνο χρήση του) στις ηλεκτρονικές συσκευές του, στον σκληρό δίσκο (hard disc) του υπολογιστή του ή σε άλλο αποθηκευτικό σταθερό φορέα (cd, dvd, floppy disc, storage devices, digital players, media players, iPod, mp3 players κ.α.). Απαγορεύεται αυστηρά κάθε άλλη αντιγραφή, αναπαραγωγή, περαιτέρω διανομή, διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένου και αυτόν της διάθεσης μέσω του διαδικτύου (Internet) σε ανοικτό ή κλειστό forum, ιστοσελίδα, internet site, peer-to-peer κ.λ.π.), δημόσια εκτέλεση, ηχογράφησή των εν λόγω ψηφιακών φωνογραφημάτων καθώς και των δειγμάτων προεπισκόπησής τους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των Προμηθευτών Περιεχομένου/Νόμιμων Δικαιούχων.

 

Σεβόμαστε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των άλλων. Αν πιστεύετε ότι δικαιώματά σας έχουν τύχει μεταχείρισης, που δύναται να συνιστά προσβολή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

8. Άδεια Χρήσης

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων προβλέψεων στους παρόντες όρους χρήσης η Επιχείρησή μας σας παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστοτόπου, σύμφωνα με την οποία μπορείτε να κάνετε χρήση των περιεχομένων αυτού αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη – εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση του Ιστοτόπου από εσάς θα πρέπει να κινείται εντός των πλαισίων που θέτει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, δίχως να παραβιάζει τα δικαιώματα διανοητικής μας ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματά μας που απορρέουν από το δίκαιο προστασίας βάσεων δεδομένων, όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης. Οποιαδήποτε άδεια χρήσης δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας δεν παρέχεται ρητώς σε εσάς με τους παρόντες όρους διατηρείται στην πλήρη κυριότητά της Επιχείρησής μας ή τυχόν τρίτων κατόχων αυτού.

 

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή άλλου είδους επέμβαση στο περιεχόμενο ή στο λογισμικό του Ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της τεχνολογικής του αρτιότητας και λειτουργικότητας. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η ανάσυρση, αντιγραφή και περαιτέρω χρήση μέρους ή και του συνόλου του περιεχομένου του Ιστοτόπου με μεθόδους εξόρυξης δεδομένων, λογισμικών τύπου “robots” ή “spiders” και παρόμοιες μεθόδους συλλογής ή/και ανάσυρσης δεδομένων ή άλλες χωρίς την ρητή και γραπτή άδειά μας. Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας δημιουργία ή/και δημοσίευση βάσης δεδομένων, που συμπεριλαμβάνει ουσιώδη ή και επουσιώδη τμήματα του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας χωρίς την ρητή και έγγραφη άδεια της Επιχείρησής μας. Απαγορεύεται επιπλέον η χρήση meta tags ή άλλων παρόμοιων τεχνικών «κρυμμένου κειμένου», που να αποτελούνται από ή να εμπεριέχουν την εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Επιχείρησης.

 

Με την παρούσα άδεια χρήσης δεν παραχωρείται κανένα δικαίωμα σε μεταπώληση ή εμπορική χρήση του Ιστοτόπου μας ή των περιεχομένων του, σε συλλογή και χρήση αγγελιών ή/και οποιωνδήποτε άλλων καταχωρήσεων, σε οποιαδήποτε παράγωγη χρήση του Ιστοτόπου μας ή των περιεχομένων του, σε καταφόρτωση ή αντιγραφή των πληροφοριών του Ιστοτόπου μας για εμπορική ή μη χρήση, καθώς και σε οποιαδήποτε χρήση με πρακτικές data mining, robots, ή παρόμοιες μεθόδους συλλογής δεδομένων και εργαλείων εξαγωγής. Αν δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς τους όρους, η παρούσα άδεια χρήσης θα τερματίζεται αυτομάτως και χωρίς πρότερη ειδοποίηση από εμάς.

 

Σε κάθε περίπτωση συμπεριφοράς παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του Ιστοτόπου, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει τη Nova για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

 

9. Προσωπικός Λογαριασμός

Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε στην πληρότητά τους τις υπηρεσίες μας ή να εκτελείτε συναλλαγές μαζί μας, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό και συμφωνείτε να εισάγετε τις πληροφορίες που ζητούνται για τη δημιουργία του.

 

Αν εγγραφείτε στον Ιστότοπό μας, έχετε την υποχρέωση για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του προσωπικού σας κωδικού και λογαριασμού. Με την εγγραφή σας αποδέχεστε την πλήρη ευθύνη για όλες τις ενέργειες, που θα εκτελούνται μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του προσωπικού σας κωδικού καθώς και χρήσης του χωρίς άδειά σας έχετε την υποχρέωση να μας ενημερώσετε άμεσα. Επίσης έχετε καθήκον αληθείας για όσες προσωπικές ή μη πληροφορίες μοιράζεστε μαζί μας, ενώ οφείλετε με δική σας πρωτοβουλία να τις διορθώνετε και να τις επικαιροποιείτε σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί, εισερχόμενοι στον προσωπικό σας λογαριασμό.

 

Δεν φέρουμε ευθύνη απέναντι στους Χρήστες μας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχονται από Χρήστες μας ή τρίτους σε σχέση με προσωπικούς λογαριασμούς είναι ελλιπείς, ανακριβείς, παραπλανητικές ή απατηλές. Εκτός αν αντιθέτως συμφωνηθεί με την Επιχείρησή μας, έχετε το δικαίωμα να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε μόνο έναν προσωπικό λογαριασμό. Απαγορεύεται η δημιουργία λογαριασμού είτε για λογαριασμό άλλου προσώπου είτε με σκοπό την κλοπή ταυτότητας άλλου προσώπου.

 

Επιφυλασσόμαστε παντός δικαιώματός μας για τον τερματισμό του προσωπικού σας λογαριασμού σε περίπτωση που παραβιάζετε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης.

 

10. Ανήλικοι Χρήστες

Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης δηλώνετε ότι είστε ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω. Αν η ηλικία σας είναι μικρότερη των δέκα οχτώ (18) ετών αλλά μεγαλύτερη των δέκα τριών (13), έχετε δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών μας αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος να αποδέχεται τους παρόντες όρους. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ενώ, αντιστοίχως, η Επιχείρησή μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση αυτή.

 

Αν είστε γονέας ή έχετε τη μέριμνα ανηλίκου που κάνει χρήση του Ιστοτόπου μας, φέρετε πλήρως την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής.

 

11. Υπερσύνδεσμοι

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου μας είναι επιτρεπτή, εφόσον δε χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα της Επιχείρησής μας και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν (όπως πχ. τεχνικές τύπου framing). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων (logo) της Επιχείρησής μας, όπως αυτό είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο www.nova.gr, για την δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τον Ιστότοπο αυτό χωρίς την παραχώρηση ρητής και έγγραφης άδειάς μας

 

Ο Ιστότοπος www.nova.gr ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες, που ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν τελούν υπό τη διαχείριση της Επιχείρησης και δεν υφίσταται δυνατότητα από μέρους μας παρέμβασης στο περιεχόμενό τους. Γι’ αυτό τον λόγο η Επιχείρησή μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές και το περιεχόμενό τους και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση προς τους χρήστες του ιστοτόπου www.nova.gr σχετικά με αυτές. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ιστοσελίδας επιθυμεί την απόσυρσή υφιστάμενου υπερσυνδέσμου από τον Ιστότοπό μας προς την ιστοσελίδα του, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας.

 

 

12. Διαφημίσεις

Ο Ιστότοπος www.nova.gr ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις της Επιχείρησής μας ή τρίτων επιχειρήσεων καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα.

 

Σε περίπτωση διαφημίσεων τρίτων μερών, η Nova δεν ελέγχει το περιεχόμενων των εν λόγω διαφημίσεων και, ως εκ τούτου, δε φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι των χρηστών της για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών αναφορικά με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

 

13. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ενημερωθείτε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Nova, όπως ισχύει επικαιροποιημένη, ακολουθώντας το σύνδεσμο εδώ.

 

Επίσης, κατά (α) την είσοδο και χρήση του Ιστοτόπου, (β) την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), (γ) τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και (δ) την αγορά προϊόντων / υπηρεσιών, οι χρήστες του www.nova.gr παραχωρούν στην Επιχείρησή μας τα ακόλουθα είδη προσωπικών τους δεδομένων:

 

α. Κατά την είσοδο και χρήση :

 

Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP Address), δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου, πληροφορίες προτίμησης υπηρεσιών, δεδομένα για εκτελεσθείσες συναλλαγές.

 

β. Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter) :

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

 

γ. Κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού :

 

Ψευδώνυμο (username), κωδικός Εισόδου (password), διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)., ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας.

 

δ. Κατά την αγορά υπηρεσιών της Επιχείρησής μας :

 

Πληροφορίες παραγγελίας προϊόντων / υπηρεσιών, πλήρη στοιχεία τιμολόγησης, διεύθυνση αποστολής προϊόντος / υπηρεσίας, επιλογή τρόπου πληρωμής, πληροφορίες εκτέλεσης της πληρωμής.

 

Επίσης, όταν μας αποστέλλετε ηλεκτρονική επιστολή, η Επιχείρησή μας θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες προς εσάς μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα που αυτοβούλως μας υποδεικνύετε με σκοπό την ανταπόκριση και τυχόν ικανοποίηση των αιτημάτων σας.

 

Η Επιχείρησή μας προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστοτόπου στις περιπτώσεις που η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εκάστοτε παραγγελίας, που έχει ανατεθεί από τον χρήστη προς την Επιχείρηση, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Η Επιχείρηση ενδέχεται για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης να παρέχει πρόσβαση ή να παραχωρεί πληροφορίες σχετικές με την εξόφληση των χρηματικών σας οφειλών στο πιστωτικό ίδρυμα, με το οποίο συνεργάζεται, δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την φιλοξενία και υποστήριξη του Ιστοτόπου www.nova.gr στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας.

 

14. Περιορισμός Ευθύνης

Ο Ιστότοπος www.nova.gr παρέχεται στους χρήστες του ως έχει χωρίς περαιτέρω εγγυήσεις για τη λειτουργικότητά του, ενώ η χρήση του γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την διατήρηση της ορθότητας και της εγκυρότητας των πληροφοριών και του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας.

 

Μέχρι το σημείο που καθίσταται επιτρεπτό από το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο η Επιχείρησή μας αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του Ιστοτόπου καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του ή στη διαβίβαση μέσω αυτού πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, δεν ευθυνόμαστε από τυχόν ζημία που μπορεί να επέλθει από τη χρήση του Ιστοτόπου και είναι αποτέλεσμα πράξεων τρίτων.

 

H Nova καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η Nova δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/ χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους από τη χρήση αυτής, των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής ή/και του περιεχομένου και των πληροφοριών που είναι αναρτημένες σε αυτή. Η Nova καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας/των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η Nova δεν φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.

 

Η Nova λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των ιστοσελίδων της και την ακεραιότητα του περιεχόμενου αυτών. Ωστόσο η Nova δηλώνει ρητά ότι δεν αναλαμβάνει την ευθύνη στις περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων ή άλλων κακόβουλων επιθέσεων ή εφόσον εντοπίσει έτερη παρά το νόμο δραστηριότητα και δικαιούται να λαμβάνει κατά την απόλυτη κρίση της οιαδήποτε μέτρα προστασίας, ελεγχόμενης πρόσβασης ή ακόμα και να διακόπτει την πρόσβαση, σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα.

 

Ανωτέρα βία: Η Nova δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, πόλεμοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπρησμοί, σεισμοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, φυσικά εμπόδια, κ.λπ. Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Δικαιούχου.

 

15. Διεθνής Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Επιχείρησης και χρηστών – πελατών μας σχετικά με την χρήση του Ιστοτόπου, την πώληση προϊόντων μέσω του διαδικτυακού καταστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου www.nova.gr ή σε σχέση με τα παραπάνω, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.

 

Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ακυρωθεί με απόφαση δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

16. Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση της Ιστοσελίδας ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να απευθύνεται στην Εξυπηρέτηση Πελατών Nova*.

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα κάθε χρήστης του Ιστοτόπου δύναται να απευθύνεται προς την Επιχείρησή μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας :

 

NOVA TELECOMMUNICATIONS AND MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Λ. Αθηνών 106, ΤΚ. 104 42

Αθήνα Αττικής, Ελλάδα

* Τη χρέωση του ως άνω αριθμού μπορείτε να την πληροφορηθείτε από την Ιστοσελίδα και από τον επίσημο τιμοκατάλογο της Nova