Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών
Nova Εξυπηρέτηση Πελατών / Χρήσιμα

Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών

Η Nova, η εταιρεία που έφερε το Internet και τη συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα, στα πλαίσια της πρωταρχικής της επιδίωξης για διαφανή πληροφόρηση και προστασία των καταναλωτών, παρουσιάζει τους δείκτες ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει μέσω του ιδιόκτητου δικτύου της ή μη, όπως αυτοί καθορίζονται σε σχετική απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Αρ. Απόφασης ΕΕΤΤ, 621/011/27-9-2011 (ΦΕΚ 2417/Β/1-11-2011)).

Σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ως Δείκτης Ποιότητας ορίζεται το μέτρο ενός συνόλου μεγεθών, μέσω του οποίου αποτιμάται μέρος/στοιχεία της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Με τη βοήθεια των Δεικτών Ποιότητας Υπηρεσιών, ο τελικός χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει σύγκριση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά και να πιστοποιήσει, στο μέτρο του δυνατού, την ποιότητα των υπηρεσιών που ήδη του παρέχονται.

Στον κάθε επιμέρους πίνακα εμπεριέχεται επεξηγηματικό κείμενο, το οποίο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποια στοιχεία αντιπροσωπεύουν καλύτερα τον κάθε δείκτη.