Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών
Nova Εξυπηρέτηση Πελατών / Χρήσιμα

Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών

Η Nova, στα πλαίσια της πρωταρχικής της επιδίωξης για διαφανή πληροφόρηση και προστασία των καταναλωτών, παρουσιάζει τους νέους δείκτες ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει , όπως αυτοί καθορίζονται σε σχετική απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Αρ. Απόφασης ΕΕΤΤ, 991-7B-17.05.2021 (ΦΕΚ 2394-Β-07.06.2021) 

Σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ως Δείκτης Ποιότητας ορίζεται το μέτρο ενός συνόλου μεγεθών, μέσω του οποίου αποτιμάται μέρος/στοιχεία της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Με τη βοήθεια των Δεικτών Ποιότητας Υπηρεσιών, ο τελικός χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει σύγκριση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά και να πιστοποιήσει, στο μέτρο του δυνατού, την ποιότητα των υπηρεσιών που ήδη του παρέχονται.

Στον link με τα Μεταδεδομένα εμπεριέχεται επεξηγηματικό κείμενο, το οποίο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποια στοιχεία αντιπροσωπεύουν καλύτερα τον κάθε δείκτη.

  • Χ01 Ποσοστό χρησιμοποίησης συνδέσεων

High Level Data

Aggr Data

  • Σ01 Χρόνος παροχής αρχικής σύνδεσης (Άμεση Υπηρεσία / Έμμεση Υπηρεσία)

High Level Data

Aggr Data

  • Σ02 Ποσοστό αναφορών βλαβών & Σ03 Χρόνος αποκατάστασης βλαβών (Άμεση Υπηρεσία / Έμμεση Υπηρεσία)  

High Level Data 

Aggr Data

  • Ε01 Ποσοστό αναπάντητων κλήσεων & Ε02 Χρόνος απόκρισης σε τηλεφωνικούς αριθμούς εξυπηρέτησης τελικών χρηστών  

High Level Data

Aggr Data

  • Ε03 Ποσοστά και χρόνοι επίλυσης παραπόνων συνδρομητών

High Level Data

Aggr Data

  • Κ01 Χρόνος απόκρισης υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου 

High Level Data

Aggr Data