Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου της υπηρεσίας Live Chat Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου της υπηρεσίας Live Chat Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου της υπηρεσίας Live Chat Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου της υπηρεσίας Live Chat
Nova Εξυπηρέτηση Πελατών / Χρήσιμα

Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου της υπηρεσίας Live Chat

  1. Η υπηρεσία Live Chat παρέχεται από τους διαδικτυακούς τόπους της εταιρείας NOVA M.A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») και δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επικοινωνήσουν δωρεάν μέσω Live Chat με εκπρόσωπο της Εξυπηρέτησης Πελατών και Πωλήσεων ώστε να πληροφορηθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία ή για τις δυνατότητες και την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας που ήδη έχουν.
  2. Για την εκκίνηση της Live Chat συνομιλίας δεν απαιτείται η δήλωση προσωπικών δεδομένων. Δύναται όμως να ζητηθούν κατά τη διάρκεια της συνομιλίας για την επεξεργασία και την ικανοποίηση των αιτημάτων των χρηστών.
  3. Ο χρήστης της υπηρεσίας υποχρεούται να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Live Chat σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες όρους & προϋποθέσεις και να μην προβαίνει σε πράξεις που μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, βλάβη ή δυσλειτουργία στην Εταιρεία ή/και σε τρίτους. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση περιεχομένου εξυβριστικού, δυσφημιστικού, απειλητικού, άσεμνου ή άλλου παράνομου χαρακτήρα.
  4. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη διατήρηση του εμπιστευτικού και απορρήτου χαρακτήρα των συνομιλιών καθώς και για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των χρηστών της υπηρεσίας Live Chat. Το περιεχόμενο της συνομιλίας επεξεργάζεται σε συνεργασία με την πλατφόρμα της εταιρείας Zendesk (οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της πλατφόρμας και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων Zendesk βρίσκονται εδώ) σε συστήματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους ασφάλειας της επικοινωνίας, διερεύνησης τυχόν παραπόνων των πελατών καθώς και διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και διαγράφεται αυτόματα μετά το πέρας 6 μηνών. Επίσης, ο χρήστης της υπηρεσίας έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να του αποσταλεί με e-mail, αντίγραφο της Live Chat συνομιλίας του, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, πέραν των λοιπών δικαιωμάτων που του παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα τη συνομιλία Live Chat, σε περίπτωση παραβίασης από το χρήστη της υπηρεσίας των παρόντων όρων & προϋποθέσεων.
  6. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να παρέχει την υπηρεσία Live Chat για αιτία που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.
  7. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (GDPR). Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη και τα δικαιώματα του χρήστη, ο τελευταίος έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά από την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας στον σύνδεσμο Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (nova.gr).
  8. Η Εταιρεία δύναται να καταργήσει την υπηρεσία ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους & προϋποθέσεις οποτεδήποτε κατά την κρίση της. Για οποιαδήποτε μεταβολή των παρόντων όρων θα υπάρχει σχετική ενημέρωση στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρεία (https://nova.gr/).