Βρες εδώ διευκρινίσεις που αφορούν στις Συχνές Ερωτήσεις.
Συχνές ερωτήσεις
 1. Τι είναι η Συνοπτική Σύμβαση;

  H Συνοπτική Σύμβαση προβλέπεται από το άρθρο 210 παρ. 3 του ν. 4727/2020 ενσωματώνοντας το άρθρο 102 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, και στον Εκτελεστικό Κανονισμό (EE) 2019/2243.
   
  Είναι ένα νέο έντυπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία με σκοπό να περιγράψει σύντομα, ευανάγνωστα και με σαφήνεια τις προσφερόμενες από τον πάροχο υπηρεσίες.

 2. Τι περιέχει η Συνοπτική Σύμβαση;

  Κάθε Συνοπτική Σύμβαση περιέχει τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας για την οποία ο καταναλωτής εκδήλωσε ενδιαφέρον.  Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε υπηρεσίας, η τιμή της υπηρεσίας, η διάρκεια της σύμβασης, οι όροι ανανέωσης και καταγγελίας της, πληροφορίες για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τελικούς χρήστες με αναπηρίες και επιπλέον πληροφορίες όπως π.χ. πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών.

 3. Η Συνοπτική Σύμβαση αντικαθιστά τις συμβάσεις;

  Όχι, η Συνοπτική Σύμβαση δεν αντικαθιστά τις συμβάσεις. Η Συνοπτική Σύμβαση είναι ένα πρόσθετο έντυπο που δικαιούται να λάβει  ο συνδρομητής, χωρίς να τον δεσμεύει.

  Η Συνοπτική Σύμβαση παρουσιάζει τα  βασικά σημεία  της σύμβασης, αλλά όχι το σύνολο των προϋποθέσεων και όρων που αναγράφονται σε μια σύμβαση.