Ειδικός κατάλογος άρθρου 11 Ν.3471/2006 Ειδικός κατάλογος άρθρου 11 Ν.3471/2006 Ειδικός κατάλογος άρθρου 11 Ν.3471/2006 Ειδικός κατάλογος άρθρου 11 Ν.3471/2006
Nova Εξυπηρέτηση Πελατών / Ασφάλεια

Ειδικός κατάλογος άρθρου 11 Ν.3471/2006

Εγγραφή ή/και Διαγραφή Συνδρομητών Τηλεφωνικών Υπηρεσιών NOVA στο Ειδικό Μητρώο Συνδρομητών του άρθρου 11 Ν. 3471/2006

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η NOVA τηρεί Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών, στον οποίο καταχωρούνται δωρεάν οι ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις των συνδρομητών της NOVA, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν γενικώς να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις (με ανθρώπινη παρέμβαση) από τρίτους για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς.
2. Δυνατότητα καταχώρησης στον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών έχουν συνδρομητές NOVA (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) οι οποίοι λαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας NOVA. Ο Ειδικός Κατάλογος (Μητρώο) Συνδρομητών περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων συνδρομητών NOVA χωρίς την αναγραφή λοιπών προσωπικών στοιχείων των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Συνδρομητών.
3. Διευκρινίζεται ότι ο συνδρομητής έχει την δυνατότητα υποβολής σχετικής δήλωσης καταχώρησης στον ή/και διαγραφής από τον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών για το σύνολο ή μέρος των τηλεφωνικών συνδέσεων στις οποίες λαμβάνει υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας NOVA σύμφωνα με την κατά τα ανωτέρω δήλωση του.
4. Η καταχώρηση στον ή/και διαγραφή από τον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών πραγματοποιείται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αίτησης καταχώρησης / διαγραφής νομίμως συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης.
5. Η καταχώρηση στον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών συνιστά τη ρητή και ειδική συγκατάθεση του συνδρομητή στην διαβίβαση του/των καταχωρημένου/ων στον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών αριθμού/ών τηλεφωνικής/ών σύνδεσης/ων σε τρίτους ενδιαφερόμενους που πραγματοποιούν διαφημιστικές/προωθητικές τηλεφωνικές κλήσεις.
6. Ο Ειδικός Κατάλογος (Μητρώο) Συνδρομητών του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 τηρείται ανεξάρτητα και αυτοτελώς σε σχέση με τον Γενικό Κατάλογο Συνδρομητών της NOVA καθώς και με τον Ενιαίο Τηλεφωνικό Κατάλογο Συνδρομητών (άρθρο 10 του ν. 3471/2006) που διατίθενται στο κοινό κατά την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων από φορείς παροχής σχετικών υπηρεσιών. Συνεπώς σε περίπτωση «μη ανακοινώσιμης» τηλεφωνικής σύνδεσης, απαιτείται από τον συνδρομητή η εκ νέου υποβολή της παρούσας αυτοτελούς δήλωσης καταχώρησης στον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών προκειμένου ο συνδρομητής μη ανακοινώσιμης τηλεφωνικής σύνδεσης να μην δέχεται διαφημιστικές κλήσεις.
7. Ο εν λόγω Ειδικός Κατάλογος (Μητρώο) Συνδρομητών τίθεται από την NOVA στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου (φυσικού ή νομικού προσώπου) ο οποίος πραγματοποιεί κλήσεις για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της NOVA.
8. Σημειώνουμε ότι η υποχρέωση λήψης του ανωτέρω Μητρώου και εξαίρεσης των εγγεγραμμένων σε αυτό αριθμών τηλεφωνικών συνδέσεων από πάσης φύσεως προωθητικές/διαφημιστικές ενέργειες και σχετικά αρχεία δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την απευθείας προώθηση πωλήσεων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών βαρύνει αποκλειστικά κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο και σε καμία περίπτωση την εταιρεία NOVA.
9. Η NOVA επικαιροποιεί τα στοιχεία του Μητρώου σε καθημερινή βάση. Το Μητρώο που διατίθεται από την NOVA στους ενδιαφερόμενους τρίτους περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τους αριθμούς των ενεργών τηλεφωνικών συνδέσεων των συνδρομητών NOVA, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία διάθεσης του Μητρώου στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Το Μητρώο που διατίθεται στους ενδιαφερόμενους τρίτους έχει μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήψεως αυτού, μετά την παρέλευση της οποίας ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος τρίτος οφείλει να προβεί στην εκ νέου λήψη επικαιροποιημένου αντιγράφου του τηρούμενου από την NOVA Ειδικού Καταλόγου (Μητρώου) Συνδρομητών.
10. Η ευθύνη τόσο για την αναζήτηση επικαιροποιημένου αντιγράφου του Μητρώου όσο και για την ορθή χρήση του εν λόγω Μητρώου, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του σκοπού επεξεργασίας των περιεχόμενων σε αυτό δεδομένων συνδρομητών, ανήκει στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη του Μητρώου, ο οποίος οφείλει να αναζητεί και να συμβουλεύεται κάθε φορά τον πλέον πρόσφατο και επικαιροποιημένο Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 πριν από κάθε διαφημιστική ή προωθητική ενέργεια.
11. Σε περίπτωση που, μετά την επιτυχή καταχώρηση της ανωτέρω δήλωσης καταχώρησης στο τηρούμενο από την NOVA Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών, γίνετε αποδέκτης μη ζητηθείσας τηλεφωνικής κλήσης με σκοπό την απευθείας προώθηση αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα προσφυγής (υποβολής σχετικής καταγγελίας) απευθείας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
12. Η εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών ισχύει απεριόριστα. Κάθε συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του από τον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών υποβάλλοντας νέα δήλωση προς την NOVA για την διαγραφή του πλέον από τον εν λόγω Ειδικό Κατάλογο.
13. Η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 δεν ανακαλεί τυχόν προηγούμενη συγκατάθεση του συνδρομητή για να λαμβάνει ενημερώσεις με οποιοδήποτε τρόπο (έγγραφο ή ηλεκτρονικό) από την NOVA με σκοπό την προώθηση συναφών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής επιθυμεί να μην λαμβάνει τις ανωτέρω ενημερώσεις και από την NOVA θα πρέπει να προβεί σε σχετική αυτοτελή δήλωση ανάκλησης της συγκατάθεσής του προς την NOVA. 

Όροι Χορήγησης του Ειδικού Μητρώου Συνδρομητών του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006 σε τρίτους ενδιαφερόμενους:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η NOVA τηρεί Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών, στον οποίο καταχωρούνται δωρεάν οι ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις των συνδρομητών της NOVA, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν γενικώς να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις (με ανθρώπινη παρέμβαση) από τρίτους για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς.
2. Το Μητρώο περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων συνδρομητών NOVA χωρίς την αναγραφή λοιπών προσωπικών στοιχείων των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Συνδρομητών.
3. Το Μητρώο Συνδρομητών τίθεται από την NOVA στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου (φυσικού ή νομικού προσώπου) ο οποίος πραγματοποιεί κλήσεις για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της NOVA.
4. Η υποχρέωση λήψης του ανωτέρω Μητρώου και εξαίρεσης των εγγεγραμμένων σε αυτό αριθμών τηλεφωνικών συνδέσεων από πάσης φύσεως προωθητικές/διαφημιστικές ενέργειες και σχετικά αρχεία δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την απευθείας προώθηση πωλήσεων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών βαρύνει αποκλειστικά κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο και σε καμία περίπτωση την εταιρεία NOVA.
5. Η NOVA επικαιροποιεί τα στοιχεία του Μητρώου σε καθημερινή βάση. Το Μητρώο που διατίθεται από την NOVA στους ενδιαφερόμενους τρίτους περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τους αριθμούς των ενεργών τηλεφωνικών συνδέσεων των συνδρομητών NOVA, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία διάθεσης του Μητρώου. Το Μητρώο που διατίθεται στους ενδιαφερόμενους τρίτους έχει μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήψεως αυτού, μετά την παρέλευση της οποίας ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος τρίτος οφείλει να προβεί στην εκ νέου λήψη επικαιροποιημένου αντιγράφου του τηρούμενου από την NOVA Ειδικού Καταλόγου (Μητρώου) Συνδρομητών.
6. Η ευθύνη τόσο για την αναζήτηση επικαιροποιημένου αντιγράφου του Μητρώου όσο και για την ορθή χρήση του εν λόγω Μητρώου, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του σκοπού επεξεργασίας των περιεχόμενων σε αυτό δεδομένων συνδρομητών, ανήκει στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη του Μητρώου, ο οποίος οφείλει να αναζητεί και να συμβουλεύεται κάθε φορά τον πλέον πρόσφατο και επικαιροποιημένο Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 πριν από κάθε διαφημιστική ή προωθητική ενέργεια.
7. Η διάθεση του Μητρώου θα πραγματοποιείται από την NOVA αποκλειστικά και μόνο μέσω της ανωτέρω αναγραφόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία κατά δήλωση ανήκει στον αιτούντα ενδιαφερόμενο ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

1. Ερώτηση: Εάν είμαι συνδρομητής τηλεφωνίας NOVA, τι πρέπει να κάνω προκειμένου να μην δέχομαι κλήσεις για την εμπορική προώθηση προιόντων ή υπηρεσιών;
Απάντηση: Θα πρέπει να εγγραφείτε στο μητρώο του άρθρου 11 Ν. 3471/2006 της NOVA.
2. Ερώτηση: Ποιους αριθμούς μπορώ να καταχωρήσω στο μητρώο της NOVA;
Απάντηση: Στο μητρώο της NOVA καταχωρούνται αποκλειστικά και μόνο οι αριθμοί των τηλεφωνικών συνδέσεων της NOVA. Για τυχόν τηλεφωνικές συνδέσεις άλλων παρόχων θα πρέπει να απευθυνθείτε στον εκάστοτε πάροχο των συνδέσεων αυτών.
3. Ερώτηση: Για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει η εγγραφή μου στο μητρώο;
Απάντηση: Η εγγραφή στο μητρώο της NOVA είναι μόνιμη ή μέχρι να πραγματοποιήσετε νέο αίτημα για διαγραφή. Στην περίπτωση που λήξει η σύμβαση σας με την NOVA (π.χ. λόγω αλλαγής παρόχου), οι τηλεφωνικές σας συνδέσεις διαγράφονται από το μητρώο της NOVA. Σε αυτή την περίπτωση για να έχετε προστασία από τηλεφωνικές κλήσεις για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών θα πρέπει να απευθυνθείτε και να καταχωρήσετε τις συνδέσεις αυτές στο αντίστοιχο μητρώο που τηρείται από τον νέο σας πάροχο.
4. Ερώτηση: Η προστασία μου από τηλεφωνικές κλήσεις ενεργοποιείται άμεσα με την εγγραφή στο μητρώο;
Απάντηση: Η ισχύς του εκάστοτε μητρώου που λαμβάνουν οι τρίτοι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να πραγματοποιήσουν κλήσεις για την εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών είναι 1 μήνας. Επομένως θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας μήνας από την ημερομηνία εγγραφής σας στο μητρώο, προκειμένου η εγγραφή αυτή να έχει ληφθεί και από τους ενδιαφερόμενους τρίτους για την πραγματοποίηση κλήσεων για την προώθηση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να εξαιρεθεί η τηλεφωνική σας σύνδεση.
5. Ερώτηση: Στην περίπτωση που συνεχίζονται οι τηλεφωνικές κλήσεις, φταίει η NOVA;
Απάντηση: Εφόσον έχετε εγγραφεί στον μητρώο, η NOVA δεν ευθύνεται εάν κάποιος τρίτος πραγματοποιήσει κλήσεις για την εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Η ευθύνη λήψης του μητρώου ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον εκάστοτε τρίτο που πραγματοποιεί τις κλήσεις αυτές. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας σε αυτόν που πραγματοποιεί τις κλήσεις ή/και να καταγγείλετε το συγκεκριμένο γεγονός στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr).
6. Ερώτηση: Εάν είμαι ενδιαφερόμενος τρίτος και θέλω να πραγματοποιήσω κλήσεις για την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, τι πρέπει να κάνω;
Απάντηση: Θα πρέπει να λάβετε το μητρώο του άρθρου 11 Ν. 3471/2006 της NOVA και να εξαιρέσετε τους αριθμούς από τις κλήσεις που πραγματοποιείται. 
7. Ερώτηση: Εάν είμαι ενδιαφερόμενος τρίτος και θέλω να πραγματοποιήσω κλήσεις για την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, θα με ενημερώσει η NOVA για αλλαγές στο μητρώο της.
Απάντηση: Όχι, τόσο η ευθύνη λήψης του εκάστοτε μητρώου όσο και της σωστής χρήσης του ανήκει σε εσάς. Σημειώνεται πως η ισχύς του κάθε μητρώου που χορηγείται από την NOVA είναι ένας μήνας και επομένως, θα πρέπει μετά την παρέλευση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος του ενός μηνός, να υποβάλλεται νέο αίτημα για χορήγηση του επικαιροποιημένου μητρώου. 

Χορήγηση Μητρώου σε ενδιαφερόμενους τρίτους

Για την χορήγηση του μητρώου σε ενδιαφερόμενους τρίτους, παρακαλώ να αποστείλετε την συμπληρωμένη αίτηση που θα βρείτε εδώ, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα, μέσω e-mail στην διεύθυνση [email protected] ή μέσω FAX: 211-9559399.

Εγγραφή / Διαγραφή Συνδρομητών Τηλεφωνικών Υπηρεσιών NOVA στο Μητρώο

Για την εγγραφή ή διαγραφή των συνδρομητών NOVA από το μητρώο του Αρθρου 11 Ν. 3471/2006:

- Συνδεθείτε στο myaccount.nova.gr
- απευθυνθείτε σε ένα Κατάστημα NOVA
- καλέστε στο 13831 για οικιακούς πελάτες ή στο 13832 για επιχειρήσεις. 

Εγγραφή ή/και Διαγραφή Συνδρομητών Τηλεφωνικών Υπηρεσιών NOVA στο Ειδικό Μητρώο Συνδρομητών του άρθρου 11 Ν. 3471/2006

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η NOVA τηρεί Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών, στον οποίο καταχωρούνται δωρεάν οι ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις των συνδρομητών της NOVA, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν γενικώς να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις (με ανθρώπινη παρέμβαση) από τρίτους για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς.
2. Δυνατότητα καταχώρησης στον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών έχουν συνδρομητές NOVA (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) οι οποίοι λαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας NOVA. Ο Ειδικός Κατάλογος (Μητρώο) Συνδρομητών περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων συνδρομητών NOVA χωρίς την αναγραφή λοιπών προσωπικών στοιχείων των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Συνδρομητών.
3. Διευκρινίζεται ότι ο συνδρομητής έχει την δυνατότητα υποβολής σχετικής δήλωσης καταχώρησης στον ή/και διαγραφής από τον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών για το σύνολο ή μέρος των τηλεφωνικών συνδέσεων στις οποίες λαμβάνει υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας NOVA σύμφωνα με την κατά τα ανωτέρω δήλωση του.
4. Η καταχώρηση στον ή/και διαγραφή από τον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών πραγματοποιείται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αίτησης καταχώρησης / διαγραφής νομίμως συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης.
5. Η καταχώρηση στον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών συνιστά τη ρητή και ειδική συγκατάθεση του συνδρομητή στην διαβίβαση του/των καταχωρημένου/ων στον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών αριθμού/ών τηλεφωνικής/ών σύνδεσης/ων σε τρίτους ενδιαφερόμενους που πραγματοποιούν διαφημιστικές/προωθητικές τηλεφωνικές κλήσεις.
6. Ο Ειδικός Κατάλογος (Μητρώο) Συνδρομητών του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 τηρείται ανεξάρτητα και αυτοτελώς σε σχέση με τον Γενικό Κατάλογο Συνδρομητών της NOVA καθώς και με τον Ενιαίο Τηλεφωνικό Κατάλογο Συνδρομητών (άρθρο 10 του ν. 3471/2006) που διατίθενται στο κοινό κατά την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων από φορείς παροχής σχετικών υπηρεσιών. Συνεπώς σε περίπτωση «μη ανακοινώσιμης» τηλεφωνικής σύνδεσης, απαιτείται από τον συνδρομητή η εκ νέου υποβολή της παρούσας αυτοτελούς δήλωσης καταχώρησης στον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών προκειμένου ο συνδρομητής μη ανακοινώσιμης τηλεφωνικής σύνδεσης να μην δέχεται διαφημιστικές κλήσεις.
7. Ο εν λόγω Ειδικός Κατάλογος (Μητρώο) Συνδρομητών τίθεται από την NOVA στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου (φυσικού ή νομικού προσώπου) ο οποίος πραγματοποιεί κλήσεις για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της NOVA.
8. Σημειώνουμε ότι η υποχρέωση λήψης του ανωτέρω Μητρώου και εξαίρεσης των εγγεγραμμένων σε αυτό αριθμών τηλεφωνικών συνδέσεων από πάσης φύσεως προωθητικές/διαφημιστικές ενέργειες και σχετικά αρχεία δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την απευθείας προώθηση πωλήσεων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών βαρύνει αποκλειστικά κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο και σε καμία περίπτωση την εταιρεία NOVA.
9. Η NOVA επικαιροποιεί τα στοιχεία του Μητρώου σε καθημερινή βάση. Το Μητρώο που διατίθεται από την NOVA στους ενδιαφερόμενους τρίτους περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τους αριθμούς των ενεργών τηλεφωνικών συνδέσεων των συνδρομητών NOVA, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία διάθεσης του Μητρώου στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Το Μητρώο που διατίθεται στους ενδιαφερόμενους τρίτους έχει μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήψεως αυτού, μετά την παρέλευση της οποίας ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος τρίτος οφείλει να προβεί στην εκ νέου λήψη επικαιροποιημένου αντιγράφου του τηρούμενου από την NOVA Ειδικού Καταλόγου (Μητρώου) Συνδρομητών.
10. Η ευθύνη τόσο για την αναζήτηση επικαιροποιημένου αντιγράφου του Μητρώου όσο και για την ορθή χρήση του εν λόγω Μητρώου, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του σκοπού επεξεργασίας των περιεχόμενων σε αυτό δεδομένων συνδρομητών, ανήκει στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη του Μητρώου, ο οποίος οφείλει να αναζητεί και να συμβουλεύεται κάθε φορά τον πλέον πρόσφατο και επικαιροποιημένο Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 πριν από κάθε διαφημιστική ή προωθητική ενέργεια.
11. Σε περίπτωση που, μετά την επιτυχή καταχώρηση της ανωτέρω δήλωσης καταχώρησης στο τηρούμενο από την NOVA Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών, γίνετε αποδέκτης μη ζητηθείσας τηλεφωνικής κλήσης με σκοπό την απευθείας προώθηση αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα προσφυγής (υποβολής σχετικής καταγγελίας) απευθείας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
12. Η εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών ισχύει απεριόριστα. Κάθε συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του από τον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών υποβάλλοντας νέα δήλωση προς την NOVA για την διαγραφή του πλέον από τον εν λόγω Ειδικό Κατάλογο.
13. Η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 δεν ανακαλεί τυχόν προηγούμενη συγκατάθεση του συνδρομητή για να λαμβάνει ενημερώσεις με οποιοδήποτε τρόπο (έγγραφο ή ηλεκτρονικό) από την NOVA με σκοπό την προώθηση συναφών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής επιθυμεί να μην λαμβάνει τις ανωτέρω ενημερώσεις και από την NOVA θα πρέπει να προβεί σε σχετική αυτοτελή δήλωση ανάκλησης της συγκατάθεσής του προς την NOVA. 

Όροι Χορήγησης του Ειδικού Μητρώου Συνδρομητών του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006 σε τρίτους ενδιαφερόμενους:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η NOVA τηρεί Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών, στον οποίο καταχωρούνται δωρεάν οι ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις των συνδρομητών της NOVA, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν γενικώς να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις (με ανθρώπινη παρέμβαση) από τρίτους για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς.
2. Το Μητρώο περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων συνδρομητών NOVA χωρίς την αναγραφή λοιπών προσωπικών στοιχείων των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Συνδρομητών.
3. Το Μητρώο Συνδρομητών τίθεται από την NOVA στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου (φυσικού ή νομικού προσώπου) ο οποίος πραγματοποιεί κλήσεις για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της NOVA.
4. Η υποχρέωση λήψης του ανωτέρω Μητρώου και εξαίρεσης των εγγεγραμμένων σε αυτό αριθμών τηλεφωνικών συνδέσεων από πάσης φύσεως προωθητικές/διαφημιστικές ενέργειες και σχετικά αρχεία δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την απευθείας προώθηση πωλήσεων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών βαρύνει αποκλειστικά κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο και σε καμία περίπτωση την εταιρεία NOVA.
5. Η NOVA επικαιροποιεί τα στοιχεία του Μητρώου σε καθημερινή βάση. Το Μητρώο που διατίθεται από την NOVA στους ενδιαφερόμενους τρίτους περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τους αριθμούς των ενεργών τηλεφωνικών συνδέσεων των συνδρομητών NOVA, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία διάθεσης του Μητρώου. Το Μητρώο που διατίθεται στους ενδιαφερόμενους τρίτους έχει μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήψεως αυτού, μετά την παρέλευση της οποίας ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος τρίτος οφείλει να προβεί στην εκ νέου λήψη επικαιροποιημένου αντιγράφου του τηρούμενου από την NOVA Ειδικού Καταλόγου (Μητρώου) Συνδρομητών.
6. Η ευθύνη τόσο για την αναζήτηση επικαιροποιημένου αντιγράφου του Μητρώου όσο και για την ορθή χρήση του εν λόγω Μητρώου, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του σκοπού επεξεργασίας των περιεχόμενων σε αυτό δεδομένων συνδρομητών, ανήκει στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη του Μητρώου, ο οποίος οφείλει να αναζητεί και να συμβουλεύεται κάθε φορά τον πλέον πρόσφατο και επικαιροποιημένο Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 πριν από κάθε διαφημιστική ή προωθητική ενέργεια.
7. Η διάθεση του Μητρώου θα πραγματοποιείται από την NOVA αποκλειστικά και μόνο μέσω της ανωτέρω αναγραφόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία κατά δήλωση ανήκει στον αιτούντα ενδιαφερόμενο ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

1. Ερώτηση: Εάν είμαι συνδρομητής τηλεφωνίας NOVA, τι πρέπει να κάνω προκειμένου να μην δέχομαι κλήσεις για την εμπορική προώθηση προιόντων ή υπηρεσιών;
Απάντηση: Θα πρέπει να εγγραφείτε στο μητρώο του άρθρου 11 Ν. 3471/2006 της NOVA.
2. Ερώτηση: Ποιους αριθμούς μπορώ να καταχωρήσω στο μητρώο της NOVA;
Απάντηση: Στο μητρώο της NOVA καταχωρούνται αποκλειστικά και μόνο οι αριθμοί των τηλεφωνικών συνδέσεων της NOVA. Για τυχόν τηλεφωνικές συνδέσεις άλλων παρόχων θα πρέπει να απευθυνθείτε στον εκάστοτε πάροχο των συνδέσεων αυτών.
3. Ερώτηση: Για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει η εγγραφή μου στο μητρώο;
Απάντηση: Η εγγραφή στο μητρώο της NOVA είναι μόνιμη ή μέχρι να πραγματοποιήσετε νέο αίτημα για διαγραφή. Στην περίπτωση που λήξει η σύμβαση σας με την NOVA (π.χ. λόγω αλλαγής παρόχου), οι τηλεφωνικές σας συνδέσεις διαγράφονται από το μητρώο της NOVA. Σε αυτή την περίπτωση για να έχετε προστασία από τηλεφωνικές κλήσεις για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών θα πρέπει να απευθυνθείτε και να καταχωρήσετε τις συνδέσεις αυτές στο αντίστοιχο μητρώο που τηρείται από τον νέο σας πάροχο.
4. Ερώτηση: Η προστασία μου από τηλεφωνικές κλήσεις ενεργοποιείται άμεσα με την εγγραφή στο μητρώο;
Απάντηση: Η ισχύς του εκάστοτε μητρώου που λαμβάνουν οι τρίτοι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να πραγματοποιήσουν κλήσεις για την εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών είναι 1 μήνας. Επομένως θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας μήνας από την ημερομηνία εγγραφής σας στο μητρώο, προκειμένου η εγγραφή αυτή να έχει ληφθεί και από τους ενδιαφερόμενους τρίτους για την πραγματοποίηση κλήσεων για την προώθηση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να εξαιρεθεί η τηλεφωνική σας σύνδεση.
5. Ερώτηση: Στην περίπτωση που συνεχίζονται οι τηλεφωνικές κλήσεις, φταίει η NOVA;
Απάντηση: Εφόσον έχετε εγγραφεί στον μητρώο, η NOVA δεν ευθύνεται εάν κάποιος τρίτος πραγματοποιήσει κλήσεις για την εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Η ευθύνη λήψης του μητρώου ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον εκάστοτε τρίτο που πραγματοποιεί τις κλήσεις αυτές. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας σε αυτόν που πραγματοποιεί τις κλήσεις ή/και να καταγγείλετε το συγκεκριμένο γεγονός στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr).
6. Ερώτηση: Εάν είμαι ενδιαφερόμενος τρίτος και θέλω να πραγματοποιήσω κλήσεις για την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, τι πρέπει να κάνω;
Απάντηση: Θα πρέπει να λάβετε το μητρώο του άρθρου 11 Ν. 3471/2006 της NOVA και να εξαιρέσετε τους αριθμούς από τις κλήσεις που πραγματοποιείται. 
7. Ερώτηση: Εάν είμαι ενδιαφερόμενος τρίτος και θέλω να πραγματοποιήσω κλήσεις για την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, θα με ενημερώσει η NOVA για αλλαγές στο μητρώο της.
Απάντηση: Όχι, τόσο η ευθύνη λήψης του εκάστοτε μητρώου όσο και της σωστής χρήσης του ανήκει σε εσάς. Σημειώνεται πως η ισχύς του κάθε μητρώου που χορηγείται από την NOVA είναι ένας μήνας και επομένως, θα πρέπει μετά την παρέλευση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος του ενός μηνός, να υποβάλλεται νέο αίτημα για χορήγηση του επικαιροποιημένου μητρώου. 

Χορήγηση Μητρώου σε ενδιαφερόμενους τρίτους

Για την χορήγηση του μητρώου σε ενδιαφερόμενους τρίτους, παρακαλώ να αποστείλετε την συμπληρωμένη αίτηση που θα βρείτε εδώ, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα, μέσω e-mail στην διεύθυνση [email protected] ή μέσω FAX: 211-9559399.

Εγγραφή / Διαγραφή Συνδρομητών Τηλεφωνικών Υπηρεσιών NOVA στο Μητρώο

Για την εγγραφή ή διαγραφή των συνδρομητών NOVA από το μητρώο του Αρθρου 11 Ν. 3471/2006:

- Συνδεθείτε στο myaccount.nova.gr
- απευθυνθείτε σε ένα Κατάστημα NOVA
- καλέστε στο 13831 για οικιακούς πελάτες ή στο 13832 για επιχειρήσεις.